Metodologia de desfășurare a alegerilor studenţilor reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti

Sesiunea II – anul universitar 2017-2018

Prezenta Metodologie s-a elaborat de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti şi este în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 (Legea educaţiei naţionale), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Partea I şi cu celelalte acte normative incidente în vigoare.

 

Art. 1. Scopul Metodologiei

(1) Această metodologie se întocmeşte pentru organizarea alegerilor a doi studenți reprezentanți în Senatul Universității din București („studenți senatori”) și a reprezentantului formei de învățământ Învățământ la Distanță pentru Consiliul Facultății de Dret a Universității din București („reprezentantul studenților de la ID”) pentru anul universitar 2017-2018.

(2) Scopul metodologiei este atât de asigura o reglementare coerentă şi eficientă a cadrului de desfăşurare a procesului electoral, cât şi de a facilita cunoaşterea personală a candidaţilor de către electori şi dialogul direct între candidaţi şi electori.

 

Art. 2. Tipul votului

(1) Reprezentantul studenților de la ID va fi ales prin votul universal, direct, egal, secret și liber exprimat al studenților înmatriculați la ciclul de învățământ licență, forma de învățământ – învățământ la distanță.

(3) Cei 2 (doi) studenți senatori vor fi aleși prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Drept a Universitatea din Bucureşti.

 

Art. 3. Calendarul alegerilor

(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 29 noiembrie-4 decembrie 2017, la adresa [email protected]. Orice candidatură depusă începând cu data de 5 decembrie, ora 00:00 nu va fi luată în considerare.

(2) Campania electorală a candidaţilor se va desfăşura în perioada 5 – 10 decembrie 2017.

(3) Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 11 decembrie 2017, în intervalul orar 09:00 – 19:00.

(4) Rezultatul votului se va anunţă în maximum 6 ore de la închiderea urnelor de vot.

(5) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de 50%+1 din totalul studenţilor electori, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 13 decembrie 2017, în intervalul orar 08:50 – 19:10.

(6) Alegerile din al doilea tur sunt valabile dacă se prezintă la vot cel puţin 15%+1 din totalul studenţilor alegători cu drept de vot pentru fiecare funcție în parte.

(7) În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență, respectiv cvorumul de vot în turul II, se va organiza al treilea tur de scrutin, în data de 14 decembrie 2017, conform regulilor prevăzute pentru al doilea tur de scrutin.

(8) În cazul în care în turul de scrutin nu se îndeplinește cvorumul, în turul următor intră maximum 2 candidați pentru reprezentantul studenților de la ID, respectiv maximum 4 candidați pentru Senatul Universității, clasificați în ordinea voturilor din primul tur, conform articolulul 14 din regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București.

 

 

Art. 4. Campania electorală

(1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, de a împărţi flyere şi de a lipi afişe.

(2) Este interzisă anticampania.

(3) Prin “anticampanie” se înţelege orice informaţie oferită de către un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise, pe grupurile on-line ale anilor sau pe site-ul asociaţiei reprezentative, cât şi prin mijloace grafice, care depăşesc sfera propriei persoane şi vizează unul sau mai mulţi candidaţi, indiferent dacă sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie sau dacă informaţiile privitoare la aceştia sunt sau nu adevărate.

(4) Chiar şi în perioada menţionată la art. 3, alin. (2), este interzisă orice formă de campanie pe grupurile de an, grupurile de serie sau orice alte grupuri constituite în folosul studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, indiferent de platforma online pe care sunt create ori de administratorul acestora. De asemenea, este interzisă campania pe pagina ASD.

(5) Este interzisă postarea de link-uri pe paginile enumerate la art. 4, alin. (4) care să redirecţioneze la o adresa unde se face promovare electorală unui candidat.

(6) Prin excepţie de la alin. (4), este permis candidaţilor să expedieze mesaj pe platforma Facebook, în perioada prevazuta la art. 3, alin. (2), în vederea promovării candidaturii către studenţii alegători de pe un cont de Facebook pe care îl vor aduce la cunoştinţă Comisiei Electorale la momentul depunerii candidaturii. Dispoziţiile art. 4, alin. (2) şi (3) rămân aplicabile.

(7) Candidaţii la mai multe funcţii au dreptul de a expedia câte un mesaj pentru fiecare funcţie în parte.

(8) Mesajul pe platforma Facebook se va trimite exclusiv pe grupuri constituite pentru studenţii de la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(9) Este interzisă campania în ziua alegerilor şi în afară perioadei menţionate la art. 3, alin. (2).

(10) Este interzisă asocierea imaginii candidatului cu orice asociație/organizație care are legătură directă cu interesele studenților Facultății de Drept. Nerespectarea acestei prevederi atrage anularea imediată a candidaturii.

 

Art. 5. Condiţii de validitate ale candidaţilor

(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa [email protected] în perioada menționată mai sus.

(2) Pentru calitatea de reprezentant în Consiliul Facultăţii poate candida orice persoană care este student al ciclului de studii/anului de studii pentru reprezentarea căruia candidează.

(3) Pentru calitatea de student senator poate candida orice student al Facultății de Drept.

(4) Cererea de candidatură va include toate datele personale ale candidatului (anul de studiu, grupa, formă de învăţământ, CNP, CI, domiciliu), precum şi funcţia pentru care studentul candidează.

(5) Separat, studentul va formulă o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionează faptul că nu încalcă niciuna dintre condiţiile enunţate anterior şi că a luat la cunoştinţă de prezentul regulament.

(6) Documentele transmise electronic nu sunt valabile dacă nu prezintă semnătura candidatului. Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea candidaturii.

 

Art. 6. Comisia electorală

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul facultăţii este compusă din câte un student reprezentând fiecare ciclu de studii, şi doi reprezentanţi ai Asociaţiei Studenţilor. Componentă comisiei electorale este avizată de decanul facultăţii.

(2) Comisia va fi supervizată de un prodecan, ce va avea calitatea de observator pe întreagă durata a desfăşurării alegerilor.

(3) Alături de membrii comisiei pot participa şi persoane desemnate de candidaţi pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în mod direct în procesul electoral.

 

Art. 7. Mandatul aleşilor

(1) Mandatul tuturor aleşilor este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult trei ori, conform Cartei Universitare.

(2) Mandatul începe din ziua următoare validării alegerilor de către Consiliul Facultăţii, pentru studenţii reprezentanţi în Consiliu sau de către conducerea Facultăţii de Drept, pentru studenţii reprezentanţi de serie, și din ziua următoare validării alegerii studenților senatori de către Senatul Universității din București.

 

Art. 8. Organizarea votului

(1) Se va organiza un singur punct de votare în incinta Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(2) Fiecare student va primi 1 buletin de vot pe care vor fi înscrise numele candidaţilor. Buletinul de vot se va înmâna după verificarea carnetului de student/legitimaţiei de student şi semnarea listei de prezenţa la vot.

(3) Pentru studenții senatori, orice alegător va putea alege doi candidați de pe buletinul de vot.

(4) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei Electorale sub supravegherea cadrului didactiv observator.

(5) Vor fi declaraţi aleşi în aceste funcţii cei care vor întruni majoritatea absolută a voturilor exprimate.

(6) Accesul candidaţilor în sala unde se vor numără voturile este strict interzis până la finalizarea procedurilor.

(7) Prin excepţie de la alin. (2), în măsură în care Universitatea din Bucureşti va pune la dispoziţia Comisiei Electorale, în timp util, mijloacele tehnice necesare unui proces electoral transparent şi nesusceptibil de fraudare, se va putea recurge la vot electronic exclusiv pentru reprezentantul studenţilor în Consiliul Facultăţii aferent ciclului de studii licenţă-ID.

(8) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, respectiv Senatului Universităţii din Bucureşti, pentru confirmarea validaţii alegerilor şi care va fi făcut public în termen de 24 de ore de la terminarea alegerilor.

 

Art. 9. Sancţiuni

(1) Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezentul Regulament de către candidaţi atrage respingerea sau retragerea candidaturii persoanei în cauza.

(2) Candidaţii ai căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei Electorale în termen de 3 zile de la dată constatării acestei stări. Orice sesizare depusă după această dată, respectiv orice sesizare depusă la alte organe din cadrul Facultăţii de Drept sau ale Universităţii din Bucureşti nu va fi luată în considerare.

 

Art. 10. Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Pentru a asigura o aplicare unitară a prezenţei Metodologii tururor candidaţilor, aceştia vor putea solicită în scris sau prin e-mail la adresa [email protected], lămuriri, explicaţii sau interpretări ale articolelor prezenţei Metodologii.

(2) Prezenţa Metodologie intră în vigoare în data de 28.11.2017.

(3) De la dată intrării în vigoare, prezenţa Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(4) Prezenţa Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.