Prezenta Metodologie s-a elaborat de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 (Legea educaţiei naţionale), publicate în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Partea I şi cu celelalte acte normative incidente în vigoare.

Art. 1. Scopul Metodologiei

(1) Metodologia s-a întocmit pentru organizarea alegerilor studenţilor reprezentanţi de serie, a studenților reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Drept (denumit în continuare „Consiliul Facultăţii”), a Preşedintelui Studenților Facultății de Drept – Președinte al Asociației Studenților în Drept (denumit în continuare „Preşedintele”) și a studenților senatori – membri în Senatul Universității din București pentru anul universitar 2020-2021.

(2) Scopul metodologiei este de a asigura o reglementare coerentă şi eficientă a desfăşurării procesului electoral, precum și de a oferi cadrul pentru cunoaşterea personală a candidaţilor de către electori şi pentru dialogul direct între candidaţi şi electori.

Art. 2. Tipul votului

(1) Studenţii reprezentanţi de serie vor fi aleşi prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, corespunzător seriei din care fac parte şi pentru reprezentarea căreia candidează.

(2) Membrii în Consiliul Facultăţii vor fi aleşi prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, corespunzător ciclului de învăţământ din care fac parte şi pentru reprezentarea căruia candidează.

(3) Studenții senatori vor fi aleși prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(4) Preşedintele va fi ales prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Art. 3. Funcţii

(1) Reprezentanţii de serie se aleg pentru fiecare serie a fiecărui an de studiu – licență, în total fiind ales un număr de 12 reprezentanţi.

(2) Studenţii consilieri vor asigura reprezentarea celor 3 cicluri de studii: licenţă, master, doctorat.

(3) Fiecare an de studiu din ciclul licenţă-IF va avea un reprezentant în Consiliul Facultăţii.

(4) Studenţii din ciclul de învăţământ licenţă-ID au un reprezentant în Consiliul Facultăţii aferent tuturor anilor de studiu.

(5) Pentru ciclurile de studii Master şi Doctorat va exista câte un student reprezentant în Consiliul Facultăţii pentru fiecare dintre cele două cicluri de studii.

(6) Studenții Facultății de Drept, indiferent de anul sau ciclul de studii, vor avea trei reprezentanți în Senatul Universității din București.

(7) Preşedintele Studenților Facultății de Drept este membru de drept al Consiliului Facultăţii.

Art. 4. Calendarul alegerilor

(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 12-15 octombrie 2020, la adresa [email protected]. Orice candidatură depusă începând cu data de 16 octombrie, ora 00:00 nu va fi luată în considerare.

(2) Campania electorală a candidaţilor se va desfăşura în perioada 16 – 23 octombrie. Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 26 octombrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

(3) Rezultatul votului se va anunţă în maximum 6 ore de la închiderea urnelor de vot. În cazul în care, din rațiuni tehnice, platforma întârzie afișarea rezultatelor, Comisia Electorală poate hotărî, motivat, depășirea termenului de 6 ore, aducând la cunoștință publică motivele întârzierii, dar nu mai mult de 24 de ore de la încheierea votului.

(4) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de o treime plus +1 din totalul studenţilor electori aferenți respectivului tip de vot, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 27 octombrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00. Alegerile din al doilea tur de alegeri sunt valabile dacă se prezintă la vot cel putin 15%+1 din totalul studenților alegători cu drept de vot pentru fiecare funcție în parte.

(5) În cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin, în cadrul acestuia vor participa primii doi candidați, în ordinea voturilor exprimate în turul I, pentru pozițiile de student reprezentant de serie, reprezentant de an, reprezentant al ciclului de studii licență – forma de învățământ ID, reprezentant al ciclului de studii masterat, reprezentant al ciclului de studii doctorat, Președinte, respectiv primii șase candidați, în ordinea voturilor exprimate în turul I, pentru poziția de student senator.

(6) În cazul în care la al doilea tur de alegeri nu se va îndeplini cvorumul de prezență sau cvorumul de vot, se va organiza turul al treilea de alegeri în data de 28 octombrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00, respectând cvorumul de prezență de la turul al doilea.

(7) Comisia poate hotârî, motivat, prelungire intervalului orar al perioadei de vot, aducând la cunosțință motivele prelungirii.

Art. 5. Campania electorală

(1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, precum și de a organiza dezbateri, cu invitarea contracandidaților si sprijinul Asociației Studenților în Drept.

(2) Este interzisă anticampania.

(3) Prin „anticampanie” se înţelege orice informaţie oferită de către un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise, pe grupurile on-line ale anilor sau pe site-ul asociaţiei reprezentative, cât şi prin mijloace grafice, care depăşesc sfera propriei persoane şi vizează unul sau mai mulţi candidaţi, indiferent dacă sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie sau dacă informaţiile privitoare la aceştia sunt sau nu adevărate.

(4) Chiar şi în perioada campaniei, 16-23 octombrie 2020, este interzisă orice formă de campanie pe grupurile de an, grupurile de serie sau orice alte grupuri constituite în folosul studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, indiferent de platforma online pe care sunt create ori de administratorul acestora. De asemenea, este interzisă campania pe pagina Asociației Studenților în Drept.

(5) Este interzisă postarea de linkuri pe paginile enumerate la art. 5, alin. (4) care să redirecţioneze la o adresă unde se face promovare electorală unui candidat. Prin excepție, în cadrul postărilor realizate conform alin. (6) este permisă postarea unor astfel de linkuri.

(6) Prin excepţie de la alin. (4), este permis candidaţilor să expedieze două mesaje pe platforma Facebook, pe grupul/grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare pentru care candidează, în perioada prevăzută la art. 4, alin. (2), în vederea promovării candidaturii către studenţii alegători de pe un cont de Facebook pe care îl vor aduce la cunoştinţă Comisiei Electorale la momentul depunerii candidaturii. Dispoziţiile art. 5, alin. (2) şi (3) rămân aplicabile.

(7) Candidaţii la mai multe funcţii au dreptul de a expedia un mesaj pentru fiecare funcţie în parte.

(8) Este interzisă campania în afara perioadei menţionate la art. 4, alin. (2).

(9) Este interzisă asocierea imaginii candidatului cu orice organizație care are legătură directă cu studenții Facultății de Drept. Nu reprezintă asociere a imaginii menționarea de candidat a poziției avute, a demersurilor întreprinse sau a relizărilor acumulate.

Art. 6. Condiţii de validitate ale candidaţilor

(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa [email protected] în perioada 12-15 octombrie.

(2) Pentru calitatea de reprezentant de serie poate candida orice persoană care este student al seriei pentru reprezentarea căreia candidează.

(3) Pentru calitatea de reprezentant în Consiliul Facultăţii poate candida orice persoană care este student al ciclului de studii/anului de studii pentru reprezentarea căruia candidează.

(4) Pentru calitatea de student senator poate candida orice student al Facultății de Drept.

(5) Pentru calitatea de Președinte poate candida orice student al Facultății de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(6) Cererea de candidatură va include toate datele personale ale candidatului (anul de studiu, grupa, formă de învăţământ, serie și număr CI, domiciliu), precum şi funcţia pentru care studentul candidează.

(7) Separat, studentul va formulă o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionează faptul că nu încalcă niciuna dintre condiţiile regulamentului, că a luat la cunoştinţă de prezenta metodologie și că este de acord cu prelucrarea datelor personale menționate la alin. (6) în vederea procesării candidaturii.

(8) Documentele transmise electronic nu sunt valabile dacă nu prezintă semnătura fizică scanată/electronică calificată a candidatului. Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea candidaturii.

(9) La momentul primirii unei candidaturi, Comisia Electorală are obligația ca, în termen de maximum 12h, să confirme/infirme conformitatea candidaturii. În ipoteza infirmării, Comisia are obligația de a pune în vederea candidatului motivele neconformității, candidatul având dreptul de a-și redepune candidatura până la data de 15 octombrie, ora 23:59.

Art. 7. Comisia electorală

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul facultăţii este compusă din câte un student pentru fiecare ciclu de studii şi doi reprezentanţi ai ASD. Componența Comisiei electorale este avizată de decanul facultăţii.

(2) Comisia va fi supervizată de un prodecan, ce va avea calitatea de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.

(3) Alături de membrii Comisiei, pot participa şi persoane desemnate de candidaţi pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în procesul electoral.

(4) Comisia Electorală adoptă hotărâri, cu majoritate. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Comisiei Electorale este cel decisiv.

Art. 8. Mandatul aleşilor

(1) Mandatul tuturor aleşilor este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult trei ori, conform Cartei Universitare.

(2) Mandatul începe din ziua validării alegerilor de către Senatul Universității din București.

Art. 9. Organizarea votului

(1) Având în vedere desfășurarea activității didactice în regim preponderent online, procesul de votare va fi organizat exclusiv online, asigurându-se caracterul universal, direct, liber și secret al votului. Platforma utilizată, precum și orice alte aspecte de natură tehnică, vor fi stabilite de către Comisia electorală, prin hotărâre. Hotărârea se aduce la cunoștința studenților prin publicarea pe site-ul facultății și/sau pe site-ul ASD cu minimum 3 zile înainte de începerea votului.

(2) Pentru studentul reprezentant de serie, orice alegător va putea selecta un singur candidat din lista de candidati aferentă seriei din care face parte.

(3) Pentru studentul reprezentant de an în Consiliul Facultăţii, orice alegător va putea selecta un singur candidat din lista de candidaţi aferentă ciclului de studii/anului de studiu din care face parte.

(4) Pentru Preşedinte orice alegător va putea selecta un singur candidat din lista de candidaţi.

(5) Pentru studenții senatori, orice alegător va putea alege cel mult trei candidați de pe buletinul de vot.

(5) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei electorale sub supravegherea prodecanului observator.

(7) Vor fi declaraţi aleşi în aceste funcţii cei care vor întruni majoritatea voturilor exprimate.

(8) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, respectiv Senatului Universităţii din Bucureşti, pentru validarea alegerilor şi care va fi făcut public în termen de 24 de ore de la terminarea alegerilor.

Art. 10. Sancţiuni

(1) Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezenta Metodologie de către candidaţi atrage eliminarea candidaturii persoanei în cauză.

(2) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral sau care constată neregularități vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei electorale în termen de 2 zile de la data constatării acestei stări, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare. Orice sesizare depusă după această dată, respectiv orice sesizare depusă la alte organe din cadrul Facultăţii de Drept sau ale Universităţii din Bucureşti nu va fi luată în considerare de Comisia electorală.

Art. 11. Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Pentru a asigura o aplicare și interpretare unitară a prezentei Metodologii tururor candidaţilor, aceştia vor putea solicita prin e-mail, la adresa [email protected], lămuriri, explicaţii sau interpretări ale articolelor prezentei Metodologii.

(2) Prezenţa Metodologie intră în vigoare în data de 10.10.2020.

(3) De la data intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru studenții reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(4) Prezenţa Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.