Metodologie de organizare și desfășurare a alegerilor studenţilor reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti

 

Prezenta Metodologie s-a elaborat de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 şi cu celelalte acte normative incidente în vigoare.

Art. 1. Scopul Metodologiei

(1) Metodologia s-a întocmit pentru organizarea alegerii unui student reprezentant al formei de învățământ ID în Consiliul Facultăţii de Drept (denumit în continuare „Consiliul Facultăţii”) pentru anul universitar 2020-2021 în urma alocării de către Consiliul Facultății a unui loc în plus pentru un student reprezentant al formei de învățământ ID.

(2) Scopul metodologiei este de a asigura o reglementare coerentă şi eficientă a desfăşurării procesului electoral, precum și de a oferi cadrul pentru cunoaşterea personală a candidaţilor de către electori şi pentru dialogul direct între candidaţi şi electori.

Art. 2. Tipul votului

Studentul reprezentant al ciclului ID în Consiliul Facultăţii va fi ales prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti de la forma de învățământ ID.

Art. 3. Calendarul alegerilor

(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 23 – 25 noiembrie 2020, la adresa [email protected]. Orice candidatură depusă începând cu data de 26 noiembrie 2020 ora 00:00 nu va fi luată în considerare.

(2) Campania electorală a candidaţilor se va desfăşura în perioada 26 noiembrie – 1 decembrie. Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 3 decembrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

(3) Rezultatul votului se va anunţă în maximum 6 ore de la închiderea urnelor de vot. În cazul în care, din rațiuni tehnice, platforma întârzie afișarea rezultatelor, Comisia Electorală poate hotărî, motivat, depășirea termenului de 6 ore, aducând la cunoștință publică motivele întârzierii, dar nu mai mult de 24 de ore de la încheierea votului.

(4) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de o treime plus +1 din totalul studenţilor electori aferenți respectivului tip de vot, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 4 decembrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00. Alegerile din al doilea tur de alegeri sunt valabile dacă se prezintă la vot cel puțin 15%+1 din totalul studenților alegători cu drept de vot.

(5) În cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin, în cadrul acestuia vor participa primii doi candidați, în ordinea voturilor exprimate în turul I.

(6) În cazul în care la al doilea tur de alegeri nu se va îndeplini cvorumul de prezență sau cvorumul de vot, se va organiza turul al treilea de alegeri în data de 5 decembrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00, respectând cvorumul de prezență de la turul al doilea.

(7) Comisia poate hotârî, motivat, prelungirea intervalului orar al perioadei de vot, aducând la cunosțință motivele prelungirii.

Art. 4. Campania electorală

(1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, precum și de a organiza dezbateri, cu invitarea tuturor contracandidaților și cu sprijinul Asociației Studenților în Drept.

(2)  Atât în perioada campaniei, cât și în afara acesteia, este interzisă utilizarea de către candidați a unui limbaj licențios (jigniri, injurii).

(3) Chiar şi în perioada campaniei, 26 noiembrie – 1 decembrie, este interzisă orice formă de campanie pe grupurile de an, grupurile de serie sau orice alte grupuri constituite în folosul studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, indiferent de platforma online pe care sunt create ori de administratorul acestora. De asemenea, este interzisă campania pe pagina Asociației Studenților în Drept.

(4) Este interzisă postarea de linkuri pe paginile enumerate la art. 4 alin. (3) care să redirecţioneze la o adresă unde se face promovare electorală unui candidat. Prin excepție, în cadrul postărilor realizate conform alin. (5) este permisă postarea unor astfel de linkuri.

(5) Prin excepţie de la alin. (3), este permis candidaţilor să expedieze trei mesaje pe platforma Facebook, pe grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare pentru care candidează, în perioada prevăzută la art. 3, alin. (1), în vederea promovării candidaturii către studenţii alegători de pe un cont de Facebook pe care îl vor aduce la cunoştinţă Comisiei Electorale la momentul depunerii candidaturii.

(6) Grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare sunt cele constituite în folosul studenților-electori pentru respectiva funcție. În acest caz, grupurile sunt drept_20ID, drept_19ID, drept_18ID, drept_17ID, drept_20, drept_19, drept_18, drept_17. Mesajul similar expediat în același timp pe toate grupurile sus-numite se consideră a fi un mesaj unic, în sensul alin. (5).

(7) Este interzisă campania în afara perioadei menţionate la art. 3, alin. (1).

Art. 5. Condiţii de validitate ale candidaţilor

(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa [email protected] în perioada 23 – 25 noiembrie 2020.

(2) Cererea de candidatură va include toate datele personale ale candidatului (anul de studiu, grupa, formă de învăţământ, serie și număr CI, domiciliu), precum şi funcţia pentru care studentul candidează.

(3) Separat, studentul va formulă o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionează faptul că nu încalcă niciuna dintre condiţiile regulamentului, că a luat la cunoştinţă de prezenta metodologie și că este de acord cu prelucrarea datelor personale menționate la alin. (2) în vederea procesării candidaturii.

(4) Documentele transmise electronic nu sunt valabile dacă nu prezintă semnătura fizică scanată/electronică calificată a candidatului. Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea candidaturii.

(5) La momentul primirii unei candidaturi, Comisia Electorală are obligația ca, în termen de maximum 12h, să confirme/infirme conformitatea candidaturii. În ipoteza infirmării, Comisia are obligația de a pune în vederea candidatului motivele neconformității, candidatul având dreptul de a-și redepune candidatura până la data de 25 noiembrie, ora 23:59.

Art. 6. Comisia electorală

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul facultăţii este compusă din câte un student pentru fiecare ciclu de studii şi doi reprezentanţi ai ASD. Componența Comisiei electorale este avizată de decanul facultăţii.

(2) Comisia va fi supervizată de un prodecan, ce va avea calitatea de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.

(3) Alături de membrii Comisiei, pot participa şi persoane desemnate de candidaţi pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în procesul electoral.

(4) Comisia Electorală adoptă hotărâri, cu majoritate. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Comisiei Electorale este cel decisiv.

Art. 7. Mandatul aleşilor

(1) Mandatul tuturor aleşilor este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult trei ori, conform Cartei Universitare.

(2) Mandatul începe din ziua validării alegerilor de către Senatul Universității din București.

Art. 8. Organizarea votului

(1)   Având în vedere desfășurarea activității didactice în regim preponderent online, procesul de votare va fi organizat exclusiv online, asigurându-se caracterul universal, direct, liber și secret al votului. Platforma utilizată, precum și orice alte aspecte de natură tehnică, vor fi stabilite de către Comisia electorală, prin hotărâre. Hotărârea se aduce la cunoștința studenților prin publicarea pe site-ul facultății și/sau pe site-ul ASD cu minimum 2 zile înainte de începerea votului.

(2)  Orice alegător va putea selecta un singur candidat din lista de candidaţi.

(3) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei electorale sub supravegherea prodecanului observator.

(4)  Va fi declarat ales candidatul care a întrunit majoritatea voturilor exprimate.

(5) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, respectiv Senatului Universităţii din Bucureşti, pentru validarea alegerilor şi care va fi făcut public în termen de 24 de ore de la terminarea alegerilor.

Art. 9. Sancţiuni

(1) Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezenta Metodologie de către candidaţi atrage eliminarea candidaturii persoanei în cauză.

(2) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral sau care constată neregularități vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei electorale în termen de 2 zile de la data constatării acestei stări, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare. Orice sesizare depusă după această dată, respectiv orice sesizare depusă la alte organe din cadrul Facultăţii de Drept sau ale Universităţii din Bucureşti nu va fi luată în considerare de Comisia electorală.

Art. 10. Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Pentru a asigura o aplicare și interpretare unitară a prezentei Metodologii tururor candidaţilor, aceştia vor putea solicita prin e-mail, la adresa [email protected], lămuriri, explicaţii sau interpretări ale articolelor prezentei Metodologii.

(2) Prezenţa Metodologie intră în vigoare în data de 22.11.2020.

(3) De la data intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru studenții reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(4) Prezenţa Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.