Prezenta Metodologie s-a elaborat de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 şi cu celelalte acte normative incidente în vigoare.

Art. 1. Scopul Metodologiei

(1) Metodologia s-a întocmit pentru organizarea alegerii studenţilor reprezentanţi de serie/an, a studenților reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Drept (denumit în continuare „Consiliul Facultăţii”), a Preşedintelui Studenților Facultății de Drept – Președinte al Asociației Studenților în Drept (denumit în continuare „Preşedintele”) și a studenților senatori – membri în Senatul Universității din București pentru anul universitar 2021-2022.

(2) Scopul metodologiei este de a asigura o reglementare coerentă şi eficientă a desfăşurării procesului electoral, precum și de a oferi cadrul pentru cunoaşterea personală a candidaţilor de către electori şi pentru dialogul direct între candidaţi şi electori.

Art. 2. Tipul votului

(1) Studenţii reprezentanţi de serie/an vor fi aleşi prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, corespunzător seriei/anului din care fac parte şi pentru reprezentarea căreia candidează.

(2) Membrii în Consiliul Facultăţii vor fi aleşi prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, corespunzător ciclului de învăţământ și anului de studiu din care fac parte şi pentru reprezentarea căruia candidează.

(3) Studenții senatori vor fi aleși prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(4) Preşedintele va fi ales prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Drept a Universității din Bucureşti.

Art. 3. Calendarul alegerilor

(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 10-14 octombrie 2021, la adresa [email protected]. Orice candidatură depusă începând cu data de 15 octombrie 2021 ora 00:00 nu va fi luată în considerare.

(2) Campania electorală a candidaţilor se va desfăşura în perioada 15-18 octombrie 2021. Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 19 octombrie 2021, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

(3) Rezultatul votului se va anunţa în maximum 6 ore de la închiderea urnelor de vot. În cazul în care, din rațiuni tehnice, platforma întârzie afișarea rezultatelor, Comisia Electorală poate hotărî, motivat, depășirea termenului de 6 ore, aducând la cunoștință publică, prin publicare pe site-ul Asociației, motivele întârzierii, dar nu mai mult de 24 de ore de la încheierea votului.

(4) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de 33% +1 din totalul studenţilor electori aferenți respectivului tip de vot, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 20 octombrie 2021, în intervalul orar 08:00 – 20:00. Alegerile din al doilea tur de alegeri sunt valabile dacă se prezintă la vot cel puțin 15%+1 din totalul studenților alegători cu drept de vot.

(5) În cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin, în cadrul acestuia vor participa primii doi candidați, în ordinea voturilor exprimate în turul I.

(6) În cazul în care la al doilea tur de alegeri nu se va îndeplini cvorumul de prezență sau cvorumul de vot, se va organiza turul al treilea de alegeri în data de 21 octombrie 2021, în intervalul orar 08:00 – 20:00, respectând cvorumul de prezență de la turul al doilea.

(7) Comisia poate hotârî, motivat, prelungirea intervalului orar al perioadei de vot, aducând la cunosțință motivele prelungirii. De asemenea, Comisia poate hotărî organizarea unor tururi suplimentare de vot, cu respectarea calendarului aprobat de Senat, în situația în care nu se îndeplinește cvorumul pentru unele poziții de student reprezentant.

Art. 4. Campania electorală

(1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, precum și de a organiza dezbateri, cu invitarea tuturor contracandidaților și cu sprijinul Asociației Studenților în Drept.

(2)  Atât în perioada campaniei, cât și în afara acesteia, este interzisă utilizarea de către candidați a unui limbaj licențios la adresa celorlalți candidați (jigniri, injurii).

(3) Chiar şi în perioada campaniei, 15 – 18 octombrie 2021, este interzisă orice formă de campanie pe grupurile de an, grupurile de serie sau orice alte grupuri constituite în folosul studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, indiferent de platforma online pe care sunt create ori de administratorul acestora. De asemenea, este interzisă campania pe pagina Asociației Studenților în Drept.

(4) Este interzisă publicarea, inclusiv în secțiunea de comentarii a altor postări de pe grup, de linkuri pe paginile enumerate la art. 4 alin. (3) care să redirecţioneze la o adresă unde se face promovare electorală unui candidat. Prin excepție, în cadrul postărilor realizate conform alin. (5) este permisă publicarea unor astfel de linkuri.

(5) Prin excepţie de la alin. (3), este permis candidaţilor să expedieze 3 mesaje pe platforma Facebook, pe grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare pentru care candidează, în perioada prevăzută la art. 3, alin. (1), în vederea promovării candidaturii către studenţii alegători de pe un cont de Facebook pe care îl vor aduce la cunoştinţă Comisiei Electorale la momentul depunerii candidaturii. Limita de 3 mesaje/candidat/grup se aplică și în cazul în care studentul candidează pentru mai multe poziții de reprezentant.

(6) Grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare sunt cele constituite în folosul studenților-electori pentru respectiva funcție și administrate de Asociația Studenților în Drept (drept_18, drept_19, drept_20, drept_21, drept_18ID, drept_19ID, drept_20ID, drept_21ID, Master Drept UB 2021-2022).

(7) Este interzisă campania în afara perioadei menţionate la art. 3, alin. (1).

Art. 5. Condiţii de validitate ale candidaţilor

(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa [email protected] în perioada 10 – 14 octombrie 2021.

(2) Cererea de candidatură va include toate datele personale ale candidatului (anul de studiu, grupa, formă de învăţământ, serie și număr CI, domiciliu), precum şi funcţia pentru care studentul candidează.

(3) Separat, studentul va formula o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionează faptul că nu încalcă niciuna dintre condiţiile regulamentului, că a luat la cunoştinţă de prezenta metodologie și că este de acord cu prelucrarea datelor personale menționate la alin. (2) în vederea procesării candidaturii.

(4) Documentele transmise electronic nu sunt valabile dacă nu prezintă semnătura fizică scanată/electronică/electronică calificată a candidatului. Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea candidaturii.

(5) La momentul primirii unei candidaturi, Comisia Electorală are obligația ca, în termen de maximum 24h, să confirme/infirme conformitatea candidaturii. În ipoteza infirmării, Comisia are obligația de a pune în vederea candidatului motivele neconformității, candidatul având dreptul de a-și redepune candidatura până la data de 14 octombrie 2021, ora 23:59. În situația în care Comisia Electorală primește o candidatură la mai puțin de 12h de termenul limită pentru depunerea acestora, Comisia are obligația, în cazul infirmării candidaturii, de a pune în vederea candidatului motivele neconformității cu minimum o oră înaintea expirării termenului limită pentru depunere, cu excepția situației în care candidatura a fost trimisă în ultima oră din perioada de trimitere.

Art. 6. Comisia electorală

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul Facultăţii este compusă din câte un student pentru fiecare ciclu de studii şi doi reprezentanţi ai ASD. Componența Comisiei electorale este stabilită de ASD și avizată de decanul facultăţii.

(2) Comisia va fi supervizată de un prodecan, ce va avea calitatea de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.

(3) Alături de membrii Comisiei, pot participa şi persoane desemnate de candidaţi, maximum o persoană/candidat, pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în procesul electoral. Persoanele desemnate pentru supraveghere nu pot fi ele însele candidați.

(4) Comisia Electorală adoptă hotărâri, cu majoritate. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Comisiei Electorale este cel decisiv.

Art. 7. Mandatul aleşilor

(1) Mandatul se încheie odată cu validarea alegerilor pentru reprezentanții studenților din anul 2022-2023.

(2) Mandatul începe din ziua validării alegerilor de către Comisia electorală.

Art. 8. Organizarea votului

(1)   Procesul de votare va fi organizat exclusiv online, asigurându-se caracterul universal, direct, liber și secret al votului. Platforma utilizată, precum și orice alte aspecte de natură tehnică, vor fi stabilite de către Comisia electorală, prin hotărâre. Hotărârea se aduce la cunoștința studenților prin publicarea pe site-ul facultății și/sau pe site-ul ASD cu minimum 2 zile înainte de începerea votului.

(2)  Orice alegător va putea selecta un singur candidat din lista de candidaţi.

(3) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei electorale sub supravegherea prodecanului observator.

(4)  Va fi declarat ales candidatul care a întrunit majoritatea voturilor exprimate.

(5) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, respectiv Senatului Universităţii din Bucureşti, pentru validarea alegerilor şi care va fi făcut public în termen de 24 de ore de la terminarea alegerilor.

Art. 9. Sancţiuni

(1) Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezenta Metodologie de către candidaţi atrage eliminarea candidaturii persoanei în cauză.

(2) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral sau care constată neregularități vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei electorale în termen de 2 zile de la data constatării acestei stări, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare. Orice sesizare depusă după această dată, respectiv orice sesizare depusă la alte organe din cadrul Facultăţii de Drept sau ale Universităţii din Bucureşti nu va fi luată în considerare de Comisia electorală.

Art. 10. Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Pentru a asigura o aplicare și interpretare unitară a prezentei Metodologii tururor candidaţilor, aceştia vor putea solicita prin e-mail, la adresa [email protected], lămuriri, explicaţii sau interpretări ale articolelor prezentei Metodologii.

(2) Prezenţa Metodologie intră în vigoare în data de 1.10.2021.

(3) De la data intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru studenții reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(4) Prezenţa Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.

 

 

 

Anexa 1 la Metodologie,

adoptată prin Hotărârea Comisiei Electorale în acord cu atribuțiile stabilite la art. 8 alin. (1) din Metodologie

 

Art. 1

Platforma de votare online ce va fi utilizată în cadrul procesului electoral este platforma „HeliosVoting.org”.

Art. 2

Respectând intervalul orar al votului, înscris în Metodologie, buletinele de vot vor fi distribuite pe adresele instituționale de e-mail ale fiecărui student al Facultății de Drept.

Art. 3

Comisia Electorală va aduce la cunoștința studenților, prin publicare pe site-ul Asociației Studenților în Drept sau prin alte metode eficiente (de exemplu: publicarea de mesaje pe grupurile de pe Facebook, transmiterea pe e-mail) un tutorial care să explice modul de utilizare a platformei indicate la art. 1.

Art. 4

Dacă, în cadrul intervalului de vot, un student întâmpină o problemă de natură tehnică, acesta o va aduce la cunoștința Comisiei de îndată, Comisia fiind obligată să soluționeze respectiva situație, astfel încât studentul să-și poată exercita dreptul la vot.

Art. 5

În măsura în care, din motive fortuite, platforma nu funcționează, Comisia poate recurge la platforme alternative. În situația în care, din motive tehnice, nu poate fi asigurată buna desfășurare a alegerilor, Comisia poate hotărî luarea măsurilor care se impun.

Art. 6

În conformitate cu art. 8 alin. (1), Comisia poate aduce în timp real clarificări privind aspectele tehnice ale procesului de votare.

Art. 7

Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Asociației Studenților în Drept.