Prezenta Metodologie s-a elaborat de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București, în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023 și cu celelalte acte normative incidente în vigoare.

Art. 1. Scopul Metodologiei

(1) Metodologia s-a întocmit pentru organizarea alegerii studenților reprezentanți de serie, a studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Drept (denumit în continuare „Consiliul Facultății”) și a studenților reprezentanți în Senatul Universității din București pentru anul universitar 2023-2024.

(2) Scopul metodologiei este de a asigura o reglementare coerentă şi eficientă a desfășurării procesului electoral, precum și de a oferi cadrul pentru cunoașterea personală a candidaților de către electori și pentru dialogul direct între candidați și electori.

Art. 2. Tipul votului

(1) Studenții reprezentanți de serie (IF) și an (ID) vor fi aleși prin votul universal, direct, egal, secret și liber exprimat al studenților Facultății de Drept a Universității din București, corespunzător seriei din care fac parte și pentru reprezentarea căreia candidează. Pentru forma de învățământ IF, fiecare serie de studiu își va alege câte un reprezentant. Pentru forma de învățământ ID, fiecare an de studiu își va alege câte un reprezentant.

(2) Membrii în Consiliul Facultății vor fi aleşi prin votul universal, direct, egal, secret și liber exprimat al studenților Facultății de Drept a Universității din București, corespunzător ciclului de învățământ și anului de studiu din care fac parte şi pentru reprezentarea căruia candidează. Fiecare an de studiu (I, II, III, IV) al formei de învățământ IF va avea câte un reprezentant în Consiliul Facultății, forma de învățământ ID va avea doi reprezentanți în Consiliul Facultății, aleși prin votul tuturor studenților de la forma de învățământ ID, ciclurile Master și Doctorat vor avea câte un reprezentant în Consiliul Facultății, iar Președintele Studenților va fi ales prin votul tuturor studenţilor Facultății de Drept a Universității din Bucureşti.

(3) Studenții senatori vor fi aleși prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenților Facultății de Drept a Universității din București.

Art. 3. Calendarul alegerilor

(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 2 – 6 octombrie 2023, la adresa [email protected]. Orice candidatură depusă începând cu data de 7 octombrie 2023 ora 00:00 nu va fi luată în considerare.

(2) Campania electorală a candidaților se va desfășura în perioada 7 – 10 octombrie 2023. Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 11 octombrie 2023, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

(3) Rezultatul votului se va anunța în maximum 6 ore de la închiderea urnelor de vot. În cazul în care, din rațiuni tehnice, platforma întârzie afișarea rezultatelor, Comisia electorală poate hotărî, motivat, depășirea termenului de 6 ore, aducând la cunoștință publică, prin publicare pe site-ul Asociației, motivele întârzierii, dar nu mai mult de 24 de ore de la încheierea votului.

(4) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de 33% +1 din totalul studenților electori aferenți respectivului tip de vot, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 12 octombrie 2023, în intervalul orar 08:00 – 20:00. Alegerile din al doilea tur de alegeri sunt valabile dacă se prezintă la vot cel puțin 15%+1 din totalul studenților alegători cu drept de vot.

(5) În cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin, în cadrul acestuia vor participa primii doi candidați, în ordinea voturilor exprimate în turul I.

(6) În cazul în care la al doilea tur de alegeri nu se va îndeplini cvorumul de prezență sau cvorumul de vot, se va organiza turul al treilea de alegeri în data de 13 octombrie 2023, în intervalul orar 08:00 – 20:00, respectând cvorumul de prezență de la turul al doilea.

(7) Comisia poate hotârî, motivat, prelungirea intervalului orar al perioadei de vot, aducând la cunosțință motivele prelungirii. De asemenea, Comisia poate hotărî organizarea unor tururi suplimentare de vot, cu respectarea calendarului aprobat de Senat, în situația în care nu se îndeplinește cvorumul pentru unele poziții de student reprezentant.

Art. 4. Campania electorală

(1) Studenții candidați au posibilitatea de a susține discursuri în fața colegilor, precum și de a solicita organizarea dezbaterilor. Organizarea dezbaterilor se realizează de către Comisia electorală și de către Asociația Studenților în Drept, cu invitarea tuturor contracandidaților.

(2) Atât în perioada campaniei, cât și în afara acesteia, este interzisă utilizarea de către candidați a unui limbaj licențios la adresa celorlalți candidați (jigniri, injurii).

(3) Chiar şi în perioada campaniei, 7 – 10 octombrie 2023, este interzisă orice formă de campanie pe grupurile de an, grupurile de serie sau orice alte grupuri constituite în folosul studenților Facultății de Drept a Universitatății din București, indiferent de platforma online pe care sunt create ori de administratorul acestora. De asemenea, este interzisă campania pe pagina Asociației Studenților în Drept.

(4) Este interzisă postarea, inclusiv în secțiunea de comentarii a altor postări de pe grup, de linkuri pe paginile enumerate la art. 4 alin. (3) care să redirecţioneze la o adresă unde se face promovare electorală unui candidat. Prin excepție, în cadrul postărilor realizate conform alin. (5) este permisă postarea unor astfel de linkuri.

(5) Prin excepție de la alin. (3), este permis candidaţilor să expedieze 3 mesaje pe platforma Facebook, pe grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare pentru care candidează, în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1), în vederea promovării candidaturii către studenții alegători de pe un cont de Facebook pe care îl vor aduce la cunoștință Comisiei electorale la momentul depunerii candidaturii. Limita de 3 mesaje/candidat/grup se aplică și în cazul în care studentul candidează pentru mai multe poziții de reprezentant.

(6) Grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare sunt cele constituite în folosul studenților-electori pentru respectiva funcție și administrate de Asociația Studenților în Drept (drept_20, drept_21, drept_22, drept_23, drept_20_ID, drept_21_ID, drept_22_ID, drept_23_ID, Master Drept UB 2023-2024).

(7) Este interzisă campania în afara perioadei menţionate la art. 3 alin. (1).

(8) Candidații la funcțiile de Președinte al Studenților, reprezentant al studenților ciclului Doctorat și membru în Senatul Universității din București pot adresa un mesaj către studenții-doctoranzi, prin mijloace electronice, cu sprijinul Secretariatului Facultății, fără ca eventualul refuz al Secretariatului sau oriceimpediment tehnic să fie un motiv de contestare a validității procesului electoral.

Art. 5. Condiții de validitate ale candidaților

(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa [email protected] în perioada 2 – 6 octombrie 2023.

(2) Cererea de candidatură va include toate datele personale ale candidatului (numele, anul de studiu, grupa, forma de învățământ, seria și numărul CI, domiciliul), precum și funcția pentru care studentul candidează.

(3) Separat, studentul va formula o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionează faptul că nu încalcă niciuna dintre condiţiile regulamentului, că a luat la cunoştinţă de prezenta metodologie și că este de acord cu prelucrarea datelor personale menționate la alin. (2) în vederea procesării candidaturii.

(4) Documentele transmise electronic nu sunt valabile dacă nu prezintă semnătura fizică scanată/electronică/electronică calificată a candidatului. Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea candidaturii.

(5) La momentul primirii unei candidaturi, Comisia electorală are obligația ca, în termen de maximum 24 de ore, să confirme/infirme conformitatea candidaturii. În ipoteza infirmării, Comisia are obligația de a pune în vederea candidatului motivele neconformității, candidatul având dreptul de a-și redepune candidatura până la data de 6 octombrie 2023, ora 23:59. În situația în care Comisia electorală primește o candidatură la mai puțin de 12 ore de termenul limită pentru depunerea acestora, Comisia are obligația, în cazul infirmării candidaturii, de a pune în vederea candidatului motivele neconformității cu minimum o oră înaintea expirării termenului limită pentru depunere, cu excepția situației în care candidatura a fost trimisă în ultima oră din perioada de trimitere.

Art. 6. Comisia electorală

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor de serie, în Consiliul Facultății și în Senatul Universității este compusă din câte un student pentru fiecare ciclu de studii şi doi reprezentanţi ai Asociației Studenților în Drept. Componența Comisiei electorale este stabilită de Asociația Studenților în Drept și avizată de Decanul facultăţii.

(2) Comisia va fi supervizată de un prodecan, ce va avea calitatea de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.

(3) Alături de membrii Comisiei, pot participa şi persoane desemnate de candidaţi, maximum o persoană/candidat, pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în procesul electoral. Persoanele desemnate pentru supraveghere nu pot fi ele însele candidați.

(4) Comisia electorală adoptă hotărâri, cu majoritate. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Comisiei electorale este cel decisiv.

Art. 7. Mandatul aleșilor

(1) Mandatul se încheie odată cu validarea alegerilor pentru reprezentanții studenților din anul 2024-2025.

(2) Mandatul începe din ziua validării alegerilor de către Comisia electorală.

Art. 8. Organizarea votului

(1) Procesul de votare va fi organizat exclusiv online, asigurându-se caracterul universal, direct, liber și secret al votului. Platforma utilizată, precum și orice alte aspecte de natură tehnică, vor fi stabilite de către Comisia electorală, prin hotărâre. Hotărârea se aduce la cunoștința studenților prin publicarea pe site-ul facultății și/sau pe site-ul Asociației Studenților în Drept cu minimum 2 zile înainte de începerea votului.

(2) Orice alegător va putea selecta un singur candidat din lista de candidați, cu excepția votului pentru studenții reprezentanți în Senatul Universității, unde pot fi selectați maximum 3 candidați, și a votului pentru studenții reprezentanți ai formei de învățământ ID în Consiliul Facultății, unde pot fi selectați maximum 2 candidați.

(3) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei electorale sub supravegherea prodecanului observator.

(4) Va fi declarat ales candidatul care a întrunit majoritatea voturilor exprimate. În cazul votului pentru studenții reprezentanți în Senatul Universității, sunt declarați aleși, în ordine descrescătoare, primii 3 studenți, cu condiția întrunirii majorității numărului de voturi exprimate. În cazul votului pentru studenții reprezentanți ai formei de învățământ ID în Consiliul Facultății, sunt declarați aleși, în ordine descrescătoare, primii 2 studenți, cu condiția întrunirii majorității numărului de voturi exprimate.

(5) Procedurile și rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultății de Drept a Universității din București, respectiv Senatului Universității din București, pentru validarea alegerilor, și care va fi făcut public în termen de 24 de ore de la terminarea alegerilor.

Art. 9. Sancțiuni

(1) Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezenta Metodologie de către candidați atrage eliminarea candidaturii persoanei în cauză.

(2) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral sau care constată neregularități vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei electorale în termen de 2 zile de la data constatării acestei stări, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare. Orice sesizare depusă după această dată, respectiv orice sesizare depusă la alte organe din cadrul Facultății de Drept sau ale Universității din București nu va fi luată în considerare de Comisia electorală.

Art. 10. Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Pentru a asigura o aplicare și interpretare unitară a prezentei Metodologii tuturor candidaților, aceștia vor putea solicita prin e-mail, la adresa [email protected], lămuriri, explicații sau interpretări ale articolelor prezentei Metodologii.

(2) Prezenta Metodologie intră în vigoare în data de 1.10.2023.

(3) De la data intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare și desfășurare a alegerilor pentru studenții reprezentanţi în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București.

(4) Prezenta Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București, aprobat de Senatul Universității din București.

 

 

 

 

Anexa 1 la Metodologie, adoptată prin Hotărârea Comisiei electorale în acord cu atribuțiile stabilite la art. 8 alin. (1) din Metodologie

Art. 1

Platforma de votare online ce va fi utilizată în cadrul procesului electoral este platforma „HeliosVoting.org”.

Art. 2

Respectând intervalul orar al votului, înscris în Metodologie, buletinele de vot vor fi distribuite pe adresele instituționale de e-mail ale fiecărui student al Facultății de Drept.

Art. 3

Comisia electorală va aduce la cunoștința studenților, prin publicare pe site-ul Asociației Studenților în Drept sau prin alte metode eficiente (de exemplu: publicarea de mesaje pe grupurile de pe Facebook, transmiterea pe e-mail) un tutorial care să explice modul de utilizare a platformei indicate la art. 1.

Art. 4

Dacă, în cadrul intervalului de vot, un student întâmpină o problemă de natură tehnică, acesta o va aduce la cunoștința Comisiei de îndată, Comisia fiind obligată să soluționeze respectiva situație, astfel încât studentul să-și poată exercita dreptul la vot.

Art. 5

În măsura în care, din motive fortuite, platforma nu funcționează, Comisia poate recurge la platforme alternative.

Art. 6

În conformitate cu art. 8 alin. (1), Comisia poate aduce în timp real clarificări privind aspectele tehnice ale procesului de votare.

Art. 7

Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Asociației Studenților în Drept și/sau pe site-ul Facultății de Drept.