Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de reprezentare

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. 
Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor art. 3, lit. a)1 art. 9, lit. a), art. 15, alin. (1) și (10)1 din Statutul Asociației Studenților în Drept, denumit în continuare ASD.
Art. 2.
(1) Comisia de Reprezentare a luat fiinţă ca urmare a Hotărârii Adunării Generale  nr. 2/2017 .

(2) Comisia de Reprezentare este o structură independentă, fără personalitate juridică, specializată în domeniul reprezentării drepturilor și intereselor studenților de la Facultatea de Drept, Universitatea din București, ce funcționează sub coordonarea Consiliului Director al ASD pentru facilitarea procesului de reprezentare.
Art. 3.
(1) Membrii  Comisiei de  Reprezentare desfăşoară activităţi de facilitare a  procesului de reprezentare a studenților, precum și de asigurare a respectării drepturilor acestora.

(2) Principiile care ghidează activitatea Comisiei sunt profesionalismul, eficiența, operativitatea, solidaritatea și transparența în activitatea de reprezentare.

 

CAPITOLUL II: ATRIBUȚII
Art. 4.
Atribuțiile Comisiei de Reprezentare sunt:

a) elaborarea și promovarea de amendamente la proiecte de acte normative ce privesc studenții și tinerii, poziții privind diferite situații ce afectează
studenții de la Facultatea de Drept, precum și alte documente prevăzute de Carta Universității din București care se adresează studenților;

b) facilitarea dialogului structurat dintre ASD și factorii decidenți din domeniul educației și tineretului, autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții publice, autorități administrative autonome și alte persoane juridice de drept public sau privat;

c) facilitarea dialogului dintre studenți și membrii comunităţii academice, în cazul apariţiei unor conflicte, căutând să îi ajute pe aceştia să găsească ei înşişi căi noi de a rezolva problemele. Comisia promovează intervenţia preliminară, pentru a evita consecinţele negative ale unui conflict;

d) asigurarea respectării drepturilor studenților Facultății de Drept și a aplicării Ordinului Ministrului Educației nr. 3666/2012 în Facultatea de Drept;

e) culegerea, analizarea, furnizarea și evaluarea informațiilor legate de actele normative și politicile publice ce privesc studenții și tinerii, în general, și studenții Facultății de Drept, în particular;

f) elaborarea de documente de politici publice în domeniul tineretului și educației care să servească conducerii ASD și studenților Facultății de Drept;

g) redactarea actelor de procedură pentru cazurile în care se necesită recunoașterea și apărarea unui drept sau interes legitim al studenților în cadrul unui proces judiciar;

h) facilitarea dialogului între ASD și prodecanii Facultății de Drept.

 

CAPITOLUL III: BAZA MATERIALĂ
Art. 5.
Comisia de Reprezentare  îşi desfăşoară activitatea în spaţiile alocate ASD, repartizate de conducerea Facultății de Drept  sau stabilite de organele de conducere și administrare ale ASD. Administrarea patrimoniului se realizează conform statutului şi regulamentului de ordine interioară al ASD.

 

CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA COMISIEI
Art. 6.
(1) Activitatea Comisiei de Reprezentare este coordonată de vicepreședintele ASD, cu rol de președinte al Comisiei.

(2) Vicepreședintele ASD realizează managementul şi conducerea operativă a Comisiei şi este ajutat în acest scop de membrii Comisiei.


Art. 7.

Atribuţiile președintelui Comisiei sunt:

a) participă la elaborarea planurilor, obiectivelor și acţiunilor privind reprezentarea studenților;

b) aprobă proiectele și inițiativele membrilor Comisiei;

c) analizează şi avizează realizarea documentelor de politici publice și amendamente la acte normative cu incidență în domeniul tineretului și al educației şi urmăreşte realizarea criteriilor de performanţă;

d) răspunde de elaborarea raportului anual de reprezentare al Comisiei de Reprezentare;

e) informează membrii comisiei cu privire la noile programe şi direcţii de reprezentare;

f) anunţă schimbările cadrului legislativ sau ale procedurilor de lucru în cadrul Comisiei;

g) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea de noi membri în cadrul Comisiei;

h) organizează şi coordonează desfăşurarea lucrărilor la redactarea de proiecte de acte normative, amendamente la acte normative, documente de politici publice, raporte, informări și alte documente ce servesc scopului urmărit de Comisie.


Art. 8.

(1) Comisia este formată din 3 până la 10 membri. Numărul membrilor Comisiei este stabilit de către Consiliul Director al ASD, la propunerea președintelui Comisiei.

(2) Pot fi membri ai comisiei numai studenții din cadrul Facultății de Drept a Universității din București  declarați admiși în urma concursului de selecție organizat de Consiliul director al ASD.

(3) Concursul de selecție constă într-un interviu în care se vor urmări îndeplinirea următoarelor condiții:

a) candidatul să dețină cunoștințe consolidate juridice, de administrație publică și politici publice;

b) candidatul să dovedească o înaltă conduită etică în activitatea academică și profesională;

c) candidatul să cunoască Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, Legea nr. 1/2011 a educației naționale, Legea nr. 350/2006, Ordinul Ministrului Educației nr. 3666/2012 privind aprobarea codului drepturilor și obligațiilor studentului și Carta Universității din București sau alte acte normative ce vor lua locul celor enumerate;

d) candidatul să cunoască în amănunt problematicile curente din domeniul educației și tineretului;

e) imparțialitate politică.

(4) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele cazuri:

a) prin demisie;

b) prin revocare făcută de către Consiliul director al ASD, la propunerea președintelui Comisiei;

c) prin pierderea calității de student al Facultății de Drept a Universității din București;

d) în cazul încălcării grave a Statutului sau a Regulamentului de ordine interioară al ASD;

e) în cazul în care, în mod repetat, cu intenție, un membru al Comisiei nu-și îndeplinește obligațiile decurgând din această calitate;

f) prin deces.

(4) Membrii Comisiei își asumă să respecte statutul ASD în exercitarea calității de membru al Comisiei de reprezentare, indiferent dacă sunt sau nu membrii ai Asociației Studenților în Drept.

 

Art. 9

Pierdea calității de membru al Comisiei are loc prin:

a) excluderea membrului din Comisie, prin hotărâre motivată a Consiliului Director, în conformitate cu alin. (2) al prezentului articol;

b) pierderea calităţii de student al Facultăţii de Drept a Universitatii din Bucureşti;

c) dizolvarea asociaţiei;

d) în caz de neprezentare la cel puţin 75% din şedinţele departamentului în timpul unui semestru;

(2) Membrii Comisiei sunt excluşi dacă:

a) nu respectă statutul ASD și regulametul intern al Comisiei;

b) aduc atingere imaginii ASD prin comportament neadecvat sau acuză Asociația fără temei sau dovezi pertinente;

c) aduc atingere integrităţii morale şi/sau fizice a membrilor asociaţiei sau Comsiei;

d) comit fraude în dauna Asociaţiei sau Comisiei;

e) se servesc de titulatura sau de patrimoniul social în folosul personal, străin intereselor asociaţiei sau Comisiei;

f) nu respectă în mod repetat sarcinile încredinţate sau deciziile adoptate;

g) stânjenesc sau împiedică buna desfăşurare a activităţilor Asociaţiei sau Comisiei;

h) există o propunere motivată în acest sens din partea președintelui Comisiei;

i) în orice alte cazuri prevăzute de prezentul regulament.

 

CAPITOLUL V: EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE REPREZENTARE

Art. 9.
(1) Activitatea membrilor colectivului Comisiei este evaluată semestrial de către președintele  Comisiei de Reprezentare……………………………………………
(2) Rapoartele de activitate întocmite de membrii colectivului sunt analizate şi avizate de către președintele Comisiei şi transmise Consiliului Director al ASD în vederea analizării în cadrul ședințelor………………………………………….
Art. 10.
Comisia de Reprezentare  prezintă Adunării Generale a ASD un raport anual privind activitatea de reprezentare. Raportul anual al Comisiei de reprezentare va fi făcut public pe site-ul ASD.

 

CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 11.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Reprezentare a fost aprobat în şedinţa Adunării Generale din data de ……………….., dată la care a intrat în vigoare.


Art. 12.

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament,  activitatea de reprezentare studențească din ASD va fi susținută de către Comisia de reprezentare, în limitele date de prezentul Regulament și mandatul oferit de Consiliul Director al ASD.


Art. 13.

Modificarea sau completarea prezentului regulament se face prin hotărârea Adunării Generale la propunerea Consiliului Director al ASD.