Statutul Asociației Studenților În Drept

 

Membrii fondatori:

  • Constantinescu Corina-Ioana
  • Oroviceanu Cătălin-Mihail
  • Peligrad Octavian-Vlad

Au hotărât, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii cu modificările şi completările ulterioare („O.G. nr. 26/2000”) constituirea Asociaţiei „Asociația Studenților în Drept” (denumită în continuare „Asociaţia”), în condiţiile prevăzute în acest statut (denumit în continuare „Statutul”) și în actul constitutiv al Asociaţiei („Actul Constitutiv”):

 

Art. 1. Denumirea asociaţiei

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații şi fundații, membrii fondatori au convenit să constituie Asociația „ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN DREPT”, denumită în continuare „ASD″, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 2027/02.11.2000 eliberate de Ministerul Justiției.

 

Art. 2. Sediul asociaţiei

ASD este persoană juridică română de drept privat, independentă și non-partizană, şi are sediul în România, municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Facultatea de Drept, sala 32.

În conformitate cu O.G. nr. 26/2000, Consiliul director poate hotărî, cu majoritate absolută, schimbarea sediului ASD.

 

Art. 3. Scopul/obiectul de activitate

  • Asociația Studenților în Drept este asociația reprezentativă a studenților Facultății de Drept a Universității din Bucureşti.
  • Scopul propus a se realiza prin obiectul de activitate al ASD este de promovare a acțiunilor cultural-civile ale studenților din Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti, precum şi de sprijinire și reprezentare a acestora pe toate planurile, în principal prin:

a) reprezentarea studenților Facultății de Drept a Universității din București, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor acestora;

b) participarea la programe de colaborare cultural-civile naționale şi internaționale pentru studenți;

c) inițierea unor proiecte de promovare a valorilor culturale şi civice;

d) organizarea desfăşurării şi/sau participării sale şi a membrilor săi la conferințe, colocvii, seminare etc., atât cu caracter intern, cât și internațional, cu tematici ce se circumscriu scopului şi obiectivelor prevăzute de prezentul statut sau adiacente acestora;

e) promovarea activităților ce pot duce la afilierea ASD la organisme naționale sau internaționale de profil;

f) colaborarea cu cadrele didactice şi conducerea Facultății de Drept a Universității din Bucureşti pentru afirmarea valorilor juridice şi a principiilor de drept;

g) stimularea, promovarea și cultivarea unor raporturi personale și instituționale cu studenții și a culturii calității;

h) dezvoltarea de proiecte și programe de tineret;

i) acțiuni cu caracter filantropic/caritabil;

j) organizarea de evenimente sociale/de divertisment pentru studenți;

k) alte acțiuni compatibile cu statutul ASD sau complementare scopurilor expres indicate.

 

Art. 4. Durata

Durata de funcționare a ASD este pe termen nedeterminat (nelimitat).

 

Art. 5. Categorii de membri

(1) Asociația poate avea următoarele categorii de membri:

a) membri fondatori, enumerați la art. 1 al prezentului Statut;

b) membri activi;

c) membri inactivi;

d) membri de onoare, care pot fi persoane care s-au remarcat prin activitatea lor în cadrul/în sprijinul ASD. Pierderea calității de membru de onoare poate avea loc dacă acesta comite acțiuni care aduc atingere imaginii asociației. Acestora nu li se aplica prevederile art. 7, alin. (1), lit. c). Titlul de membru de onoare se acordă și se retrage prin hotărâre a Consiliului director, cu majoritate absolută, sau a Adunării generale, cu majoritate simplă.

(2) Noii membri ai Asociației Studenților de Drept dobândesc statutul de membru inactiv.

(3) Membrii asociației au drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul statut și în Regulamentul intern al Asociației Studenților în Drept, în conformitate cu categoria de membru și cu gradul de implicare în activitățile asociației.

(4) Promovarea din categoria de membru inactiv în categoria de membru activ, precum și acordarea drepturilor în funcție de gradul de implicare în asociație, se face la propunerea directorului de departament, a Directorului general sau a Președintelui ASD, prin hotărârea Consiliului director, cu majoritate simplă, avându-se în vedere activitatea depusă în cadrul asociației.

(5) Retrogradarea din categoria de membru activ în categoria de membru inactiv se face la propunerea directorului de departament, a Directorului general sau a Președintelui ASD, de către Consiliul director, prin hotărâre, cu majoritate simplă.

 

 

Art. 51 Promovarea și retrogradarea membrilor

(1) Promovarea și retrogradarea din categoriile de membri ai asociației și acordarea drepturilor și obligațiilor membrilor se realizează în baza unui sistem prevăzut în Regulamentul intern al asociației, avându-se în vedere activitatea desfășurată în ASD, în special implicarea în desfășurarea proiectelor departamentale sau interdepartamentale ale asociației, precum și participarea la ședințele departamentale și la Adunarea generală ASD.

(2) Fiecare departament al asociației stabilește, în limitele impuse de Regulamentul intern al asociației, modul concret de aplicare a sistemului de promovare și retrogradare.

(3) Consiliul director se asigură de compatibilitatea sistemelor stabilite la art. (1) și (2), și hotărăște promovarea, retrogradarea și acordarea drepturilor și obligațiilor, cu majoritate simplă.

 

 

Art. 6. Dobândirea calităţii de membru

(1) Poate deveni membru al Asociației orice student al Facultății de Drept a Universității din Bucureşti, indiferent de sex, naționalitate, credință religioasă, rasă, orientare sexuală sau alte criterii discriminatorii prevăzute  în  G.  nr.  137/2000  privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, dacă nu a suferit condamnări penale definitive pentru infracțiuni săvârșite cu intenție şi nu este membru al altor organizații – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror scopuri şi activități vin în contradicție cu scopurile Asociației.

(2) Calitatea de membru ASD se dobândeşte prin intermediul stagiilor de recrutare anunțate public sau prin alte modalități stabilite de către Consiliul director, cu majoritate absolută.

(3) Calitatea de membru al Asociației implică adeziunea deplină la Actul Constitutiv, Statutul Asociației și Regulamentul intern prin cerere scrisă.

 

Art. 7. Pierderea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

a) retragerea membrului;

b) excluderea membrului din asociație, prin hotărâre motivată a Consiliului director, adoptată cu majoritate absolută, în conformitate cu alin. (2) al prezentului articol, membrul în cauză fiind anunțat în prealabil și invitat la o ședință a Consiliului director, în cazurile prevăzute la lit. a)-h) și j) pentru a-și exercita dreptul de apărare;

c) încetarea calității de student al Facultății de Drept a Universității din Bucureşti;

d) dizolvarea asociației;

e) alte cazuri conforme

(2) Membrii ASD sunt excluşi dacă:

a) nu respectă statutul şi regulamentele interne ale ASD;

b) aduc atingere imaginii ASD prin comportament neadecvat;

c) aduc atingere integrității morale şi/sau fizice a membrilor asociației;

d) comit fraude în dauna asociației;

e) se servesc de titulatura sau de patrimoniul social în folosul personal, străin intereselor asociației;

f) nu respectă în mod repetat sarcinile încredințate sau deciziile adoptate;

g) stânjenesc sau împiedică buna desfăşurare a activităților asociației;

h) există o propunere motivată în acest sens din partea directorului de departament, a Directorului general sau a Președintelui ASD;

i) nu îndeplinesc criteriile minime de implicare, în conformitate cu Statutul, Regulamentul intern sau alte documente ale asociației;

j) în orice alte cazuri prevăzute de prezentul Statut/Regulament intern.

 

Art. 8. Drepturile membrilor

Drepturile membrilor ASD sunt:

a) dreptul de a participa la acțiunile şi adunările ASD;

b) dreptul de a participa la dezbaterea oricăror probleme aflate pe agenda de lucru a Adunării generale a asociației;

c) dreptul la informare privind proiectele ASD;

d) dreptul de a participa la toate acțiunile asociației;

e) dreptul de vot în cadrul structurii ASD, în condițiile prevăzute în Statut şi de regulamentele interne;

f) dreptul de a coordona proiectele asociației, în condițiile regulamentului;

g) dreptul de a beneficia de programele asociației, în condițiile regulamentului;

h) dreptul de a colabora la publicațiile asociației;

i) dreptul de a se retrage din ASD;

j) alte drepturi conferite de statut şi regulamentele interne.

 

Art. 9. Obligaţiile membrilor

Obligațiile membrilor ASD sunt:

a) să respecte Statutul și regulamentele asociației;

b) să înştiințeze Consiliul director imediat ce observă existența unor nereguli, abateri sau orice activități/persoane care dăunează activității asociației, imaginii și/sau prestigiului ASD;

c) să mențină ordinea şi curățenia în sediul asociației şi în locurile de desfăşurare a şedințelor/activităților;

d) să se prezinte la întâlnirile la care este convocat şi să respecte hotărârile luate de asociație;

e) să nu folosească statutul de membru ASD pentru a se disculpa de obligațiile universitare;

f) să nu strângă fonduri şi foloase materiale personale în numele ASD;

g) să nu prejudicieze în niciun fel ASD;

h) să-şi exercite drepturile şi să-şi îndeplinească obligațiile de bună-credință şi să nu lezeze drepturile şi interesele membrilor ASD.

 

Art. 10. Organele asociației

(1)   Organele interne și structurile funcționale ale asociației sunt:

a) Adunarea generală, organul de conducere al asociației;

b) Consiliul director, organul de administrare al asociației, format din Preşedinte, Vicepreşedinte, Director general, Secretar general, Directori de departamente şi Reprezentanții studenților – Reprezentanți în Consiliul Facultății,  Reprezentanți  în  Senatul  UB  și  Reprezentanții  de   serie  (denumiți   în   continuare   „Reprezentanții   studenților”), care acceptă participarea în Consiliul director, la invitația acestuia.

c) Comisia de cenzori, organul de control al asociației.

d) Departamentul, structură funcțională internă stabilită în raport cu obiectul de activitate.

e) Consiliul de coordonare, format din Președinte, Vicepreședinte, Director general, Secretar general, cu rol în coordonarea operativă a asociației;

f) Comisii cu caracter permanent înființate de Consiliul director și care funcționează în baza unui regulament propriu.

(2)   La nivelul departamentului, conducerea este asigurată de:

a) directorul de departament;

b) 1-3 directori adjuncți, cu atribuții specifice trasate de departament, respectiv de directorul de departament, și care preiau atribuțiile directorului când este necesar;

c) secretarul de departament, care întocmește procesele-verbale de la ședințele departamentului și colaborează cu Secretarul general.

(3)   Pentru funcțiile de Vicepreşedinte, Director general, Secretar general, Directori de departament se organizează anual o Adunare generală în cadrul căreia aceştia sunt aleşi în conformitate cu Regulamentul de alegeri interne.

(4)   Preşedintele ASD este Președintele Studenților Facultății de Drept, ales de către studenții Facultății de Drept, Universitatea din Bucureşti, în condițiile prevăzute de Regulamentul de alegeri interne UB și de Metodologia de alegeri la nivelul Facultății de Drept, fiind validat de Adunarea generală. Reprezentanții studenților sunt aleşi de studenții Facultății de Drept, Universitatea din Bucureşti. Ei sunt numiți în Consiliul director ASD în urma validării Adunării generale, prin vot secret. Reprezentanții studenților nu pot fi numiți fără votul Adunării generale.

(5)   Vicepreşedintele, Directorul general şi Secretarul general pot fi destituiți la propunerea motivată a 1/3 dintre membrii activi ASD sau a Consiliului director, cu majoritate absolută, convocându-se o Adunare generală şi votându-se demiterea lor de către 50%+1 dintre membrii activi prezenți la Adunarea generală. Cvorumul pentru Adunarea generală în cauză este de 33%+1 din electori.

(6)   Directorul de departament poate fi destituit la propunerea motivată a 1/3 dintre membrii activi ai departamentului sau a Consiliului de Coordonare, cu unanimitate, convocându-se o Adunare generală şi votându-se demiterea sa de către 50%+1 dintre membrii activi ai departamentului prezenți la Adunarea generală. Adițional, în circumstanțe justificate, Consiliul de Coordonare, cu unanimitate, poate suspenda, pentru maximum 15 zile, mandatul directorului, până la ședința Adunării generale. Cvorumul pentru Adunarea generală în cauză este de 33%+1 din electori.

(7)   Consiliul director, cu majoritate absolută, sau Adunarea generală, cu majoritate simplă, adoptă Regulamentul de alegeri interne ce detaliază procedura alegerii, validării sau revocării membrilor Consiliului director, ai Comisiei de cenzori și a altor funcții de coordonare din cadrul ASD. În circumstanțe justificate, procesul de alegere/validare se poate desfășura prin mijloace la distanță, pe o platformă ce asigură secretul votului.

 

Art. 11. Adunarea generală

(1)   Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor înscrişi în asociație.

(2)   Adunarea generală are următoarele atribuții:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

d) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de cenzori;

e) regulile generale de organizare şi funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală;

f) înființarea de filiale;

g) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

h) dizolvarea şi        lichidarea  asociației,  precum    şi stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

i) hotărăște afilierea/dezafilierea       la       organisme     naționale        sau internaționale de profil, cum ar fi federațiile studențești. Prin excepție, în circumstanțe justificate, Consiliul director poate hotărî înființarea/afilierea/dezafilierea, urmând ca respectiva hotărâre să fie supusă obligatoriu aprobării Adunării generale la ședința imediat următoare a acesteia;

j) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3)   Adunarea generală se întruneşte cel puțin o dată pe an. Adunarea generală poate fi convocată la solicitarea Preşedintelui ASD sau a 1/4 dintre membrii activi ASD. Convocarea se face cu minimum 10 zile înainte de întrunire.

(4)   În situații justificate, motivate de Președintele ASD, Adunarea generală poate fi convocată și cu minimum 3 zile înainte de întrunire.

(5)   În cazul convocării Adunarii generale a membrilor asociaţiei, Consiliul director are obligaţia de a propune o ordine de zi, care să  cuprindă  problemele asociaţiei. Şedinţele Adunării generale sunt prezidate de către Preşedintele ASD, iar în lipsa acestuia, în ordine, de către Vicepreședinte, Director general sau Secretar general.

(6)   La începutul ședinţei oricare membru al asociaţiei poate propune noi subiecte pe ordinea de zi, după care ordinea de zi se aprobă prin vot deschis.

(7)   Adunarea generală funcționează în condițiile unui cvorum de o treime din membrii ASD cu drept de vot. Dacă cvorumul nu se întruneşte, Adunarea generală se organizează în ziua următoare, în condițiile unui cvorum de 15% + 1. La ședință au dreptul să participe toți membrii asociației, indiferent de calitatea de membru, precum și alte persoane invitate de Președinte.

(8)   Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, în cazul în care statutul sau reglementările în vigoare incidente nu prevăd o majoritate diferită.  Rezultatele se înscriu în procesul-verbal al ședinței, întocmit și contrasemnat de către Secretarul general.

(9)   Mandatarea unui membru ASD de către alt membru ASD spre a-l reprezenta și a vota, în numele și pe seama sa, în cadrul Adunării generale ASD, este permisă numai cu acordul și în condițiile stabilite de Consiliul director, cu majoritate absolută, sau de Adunarea generală, cu majoritate simplă.

(10)  În situații excepționale, justificate prin convocare, dacă Adunarea generală nu poate avea loc în mod fizic din motive precum instituirea stării de urgență, a stării de alertă, a stării de asediu sau a altei reglementări legale care instituie o limitare asupra deplasării pe teritoriul României sau a numărului maxim de persoane ce pot participa la o adunare publică ori în perioada în care nu se desfășoară activitate didactică cu studenții la Facultatea de Drept a Universității din București, Președintele ASD, cu acordul Consiliului director, poate convoca Adunarea generală prin mijloace la distanță. Modalitatea procedurală de desfășurare se stabilește de Consiliul director, prin hotărâre, și se comunică cu minimum 3 zile înaintea Adunării generale.

(11)  Votul în Adunarea generală este deschis, cu excepția votului pentru alegerea/revocarea unor membri în/din funcții, care este secret. De asemenea, Adunarea generală poate hotărî, cu majoritate simplă, ca votul pe un anumit subiect să fie secret.

(12)  Hotărârile Adunării generale sunt valabile și opozabile terților sub semnătura Președintelui ASD sau a înlocuitorului legal al acestuia, fără a fi nevoie pentru validitate sau opozabilitate de semnăturile fizice ale tuturor membrilor. Se recunoaște validitatea și opozabilitatea semnăturilor electronice simple (ex: Adobe PDF sign), sub rezerva confirmării validității acesora de către Secretarul general și de către Președintele ASD.

 

Art. 12. Consiliul director

(1)   Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

(2)   Din Consiliul director ASD nu pot face parte membrii altor organizații studențeşti din Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, sau membrii partidelor politice.

(3)   În exercitarea competenței sale, Consiliul director:

a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară şi proiectul programelor asociației;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociației;

d) adoptă modificări ale regulamentelor asociației;

e) aprobă înscrierea în asociație a noilor membri;

f) poate dispune, în mod proporțional, sancțiuni membrilor;

g) exercită orice alte dispoziții prevăzute în prezentul regulament şi în Statut.

(4)   Consiliul director se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie, de către Preşedintele ASD sau la solicitarea a 1/3 din membrii săi.

(5)   Ordinea de zi pentru ședință se anunță cu cel puțin 6 ore înaintea începerii ședinței de către Președintele ASD. La propunerile membrilor asociației sau a membrilor Consiliului director mai pot fi adăugate și alte subiecte pe ordinea de zi. Ordinea de zi se adoptă la începutul ședinței prin vot deschis. 

(6)   Fiecare punct de pe ordinea de zi se discută, după care se votează de către membrii Consiliului director, iar hotărârile (rezultatele votului) sunt consemnate de către Secretarul general în procesul-verbal al ședinței. Votul în Consiliul director este deschis. Se trece apoi la următorul  punct  de  pe  ordinea  de  zi, până la epuizarea acestora.  Când  toate subiectele  de  pe  ordinea  de  zi au fost epuizate, Președintele declară ședința închisă.

(7)   Procesul-verbal al şedinței de Consiliu director se aduce la cunoştință membrilor prin comunicare/postare de către Secretarul general ASD.

(8)   Consiliul director funcționează în condițiile unui cvorum de 50%+1. Hotărârile se adoptă prin vot, cu majoritate simplă, în afară de situațiile în care Statutul sau Regulamentul dispune altfel.

(9)   Mandatarea unui membru al Consiliului director de către alt membru al Consiliului director spre a-l reprezenta și a vota, în numele și pe seama sa, în cadrul ședinței este permisă numai cu acordul și în condițiile stabilite de Consiliul director, prin hotărâre, adoptată cu majoritate simplă. În caz de imposibilitate de prezentare la şedință, directorii de departament pot fi reprezentați de către directorul-adjunct, cu drept de vot, cu acordul Consiliului director.

(10)  În caz de vacanță a unui post sau de imposibilitate obiectivă de exercitare a acestuia, la Adunarea generală imediat următoare se organizează alegeri pentru respectiva poziție. În cazul în care o funcție este vacantă, Președintele ASD își poate asuma exercitarea interimară a acesteia și poate delega respectivele atribuții, cu acordul Consiliului director. Prin excepție, în cazul vacanței funcției de director de departament, interimatul se poate asigura și de unul dintre directorii adjuncți, după validarea acestuia ca director-interimar de către Consiliul director, prin hotărâre.

(11)  Membrii Consiliului de coordonare prezintă semestrial un raport de activitate Adunării generale, iar directorii de departament prezintă semestrial un raport de activitate departamentului în cadrul unei ședințe a acestuia sau în plenul Adunării generale. Prin Regulamentul intern poate fi stabilită o procedură de validare/invalidare a raportului și, pe cale de consecință, a demiterii persoanei căreia i-a fost invalidat raportul de activitate.

(12)  Mandatul Consiliului director este de un an şi încetează la data numirii noului Consiliu director.

(13)  În situații justificate, Președintele ASD sau 1/3 din membrii Consiliului director pot convoca ședința Consiliului director prin mijloace la distanță. Modalitatea procedurală de desfășurare se stabilește de Președintele ASD, și se comunică cu minimum 6 ore înaintea ședinței Consiliului director.

(14) În circumstanțe justificate, Președintele ASD sau 1/3 din membrii Consiliului director pot solicita votarea de îndată a unui proiect de hotărâre, fără dezbatere, prin mijloace la distanță/față în față. Modalitatea procedurală de desfășurare se stabilește de Președintele ASD.

(15)  Hotărârile Consiliului director sunt valabile și opozabile terților sub semnătura Președintelui ASD sau a înlocuitorului legal al acestuia, fără a fi nevoie pentru opozabilitate de semnăturile fizice ale tuturor membrilor. Se recunoaște validitatea și opozabilitatea semnăturilor electronice simple (ex: Adobe PDF sign), sub rezerva confirmării validității acestora de către Secretarul general și de către Președintele ASD.

 

Art. 13. Componenţa Consiliului director

(1)   Preşedintele ASD are o serie de atribuții interne şi externe. Atribuțiile interne ale Preşedintelui ASD includ:

a) Coordonarea activității ASD;

b) Convocarea şi prezidarea Adunării generale ASD;

c) Convocarea şi prezidarea şedințelor Consiliului director ASD;

d) Stabilirea direcțiilor şi a strategiilor de dezvoltare a ASD;

e) Stabilirea strategiei de atragere a partenerilor ASD;

f) Alcătuirea planului anual de activitate;

g) Medierea legăturii între departamente şi ceilalți membri ai Consiliului director;

h) Semnarea actelor asociației;

i) Aprobarea transferurilor în cadrul asociației, cu avizul consultativ al directorilor în cauză și avizul conform al Directorului general;

j) Exercitarea oricăror altor atribuții între ședințele Adunării generale/Consiliului director.

Atribuțiile externe ale Preşedintelui ASD includ:

a) Este reprezentantul legal al ASD, încheie acte juridice în numele și pe seama ASD și reprezintă ASD în raport cu terții, având drept de semnătură și ștampilă în numele ASD, pe care îl poate delega expres;

b) Reprezentarea în raport cu organismele naționale sau internaționale de profil, cum ar fi federațiile studențești;

c) Reprezentarea în Consiliul Facultății de Drept;

d) Reprezentarea în raport cu mass-media.

(2)   Vicepreşedintele ASD are ca atribuții:

a) Menținerea legăturii între Consiliul Director şi membrii ASD prin diferite modalități, inclusiv prin realizarea unor rapoarte de informare/chestionare de feedback;

b) Coordonarea Consiliului director şi vegherea asupra respectării liniilor directoare ale ASD, alături de Consiliul de coordonare;

c) Formarea profesională a membrilor ASD și coordonarea activităților întreprinse de aceștia în calitate de reprezentanți ai asociației;

d) Asigurarea interimatului funcției de Preşedinte, în cazurile în care acesta nu poate fi prezent, în caz de vacanță a funcției ori în caz de delegare a atribuțiilor;

e) Întreținerea relației cu prodecanii facultății;

f) Reprezentarea intereselor ASD în raport cu organismele naționale sau internaționale de profil, cum ar fi federațiile studențești, și colaborarea cu reprezentanții acestora în vederea realizării obiectivelor comune și/sau a activităților la care asociația se angajează.

(3)   Directorul general are următoarele atribuții:

a) Conducere, controlează și coordonează operativ activitatea directorilor de departament şi vine în sprijinul acestora atunci când este necesar;

b) Stabileşte, împreună cu directorii de departament și cu Președintele ASD direcții şi strategii de dezvoltare pentru fiecare departament;

c) Monitorizează gradul de realizare a obiectivelor departamentelor;

d) Stabileşte, împreună cu directorii de departamente, lunar, calendarul activităților asociației;

e) Elaborează rapoarte cu privire la activitatea ASD;

f) Asigurarea interimatului funcției de Preşedinte, în cazurile în care nici acesta, nici Vicepreședintele nu pot fi prezenți, în caz de vacanță a ambelor funcții ori în caz de delegare a atribuțiilor.

(4)   Secretarul general ASD are următoarele atribuții:

a) Întocmeşte şi administrează registrul actelor asociației;

b) Administrează arhiva asociației;

c) Întocmeşte procesele-verbale de la Adunările generale şi şedințele Consiliului director;

d) Administrează bazele de date ASD;

e) Colaborează cu secretarii de departamente;

f) Înregistrează orice cerere în registrul/arhiva asociației, inclusiv cererile de transfer interdepartamental și cererile de renunțare la calitatea de membru ASD;

g) Cu acordul și semnătura Președintelui ASD, eliberează adeverințe în numele asociației, inclusiv cele prin care se atestă calitatea de membru ASD într-o perioadă determinată.

h) Elaborează contractele de voluntariat şi certificatele de voluntariat;

i) Aducerea la zi a situației legale a ASD.

(5)   Directorul de departament:

a) Convoacă şedințele departamentului, pe care le prezidează;

b) Coordonează activitățile departamentului şi pe cele ale coordonatorilor de proiect din cadrul departamentului;

c) Asigură realizarea strategiilor de dezvoltare;

d) Poate delega sarcini directorului adjunct;

e) Reprezintă departamentul în relațiile cu terții.

(6)   Reprezentanţii studenţilor asigură apărarea intereselor grupului de studenți de care au fost aleşi.

 

Art. 14. Secretariatul

(1)   Secretariatul asigură buna desfășurare a activității asociației în plan administrativ, sub coordonarea Secretarului general.

(2)   Secretariatul este alcătuit din Secretarul general și secretarii departamentelor. La ședințele Secretariatului general poate participa și Președintele ASD.

(3)   Secretariatul General se întrunește obligatoriu cel puțin o dată pe semestru, la convocarea  Secretarului  general.

(4)   În exercitarea competenței sale, Secretariatul:

a) gestionează bazele de date ASD;

b) gestionează evidențele de activitate;

c) gestionează semnarea contractelor de voluntariat;

d) elaborează proceduri și soluții eficiente privind aspectele de natură administrativă;

e) îndeplinește orice alte atribuții administrative compatibile cu scopul structurii.

(5)   Mandatul Secretariatului încetează la data încetării mandatului Consiliului Director.

 

Art. 15. Comisia de cenzori

(1)   Controlul financiar intern se exercită de către o comisie de 3 cenzori, dintre care doi membri ai comisiei sunt membri activi ai ASD la momentul alegerii și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul de alegeri interne.

(2)   Unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, dacă legea solicită expres acest lucru prin raportare la numărul de membri ASD.

(3)   Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4)   În realizarea competenței sale comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;

c) poate participa la şedințele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) poate convoca, cu majoritate, Adunarea generală, în legătură cu atribuțiile prevăzute de lege.

 

Art. 16. Structura Asociației Studenților în Drept

(1)   Asociația Studenților în Drept este organizată în 7 departamente.

(2)   Departamentele sunt Academic, Activități sociale, Fundraising,  Marketing & PR, Practică juridică, Relații externe, Resurse umane.

(3)   Departamentul Academic organizează conferințe, şuete culturale, procese simulate şi alte activități de natură academică.

(4)   Departamentul Activităţi sociale organizează activități informale pentru studenți.

(5)   Departamentul Marketing & PR are ca obiect de activitate realizarea imaginii Asociației Studenților în Drept, dar şi constituirea de publicații anuale destinate studenților.

(6)   Departamentul Fundraising atrage sponsorizări pentru activitățile asociației.

(7)   Departamentul Practică juridică organizează stagii de practică pentru studenți, alături de proiecte destinate nevoilor profesionale ale studenților.

(8)   Departamentul Relaţii externe se ocupă cu schimburile de experiență între studenți, menține legăturile cu celelalte centre universitare şi asociații partenere, oferă oportunități elevilor care doresc să studieze la Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti.

(9)   Departamentul Resurse umane organizează stagiile de recrutare ale Asociației Studenților în Drept şi are ca misiune formarea continuă a membrilor asociației.

 

Art. 17. Activitatea Asociației Studenților în Drept pe 27 februrarie

În memoria colegei noastre, Teodora Tudose, Asociația Studenților în Drept nu va desfășura nicio activitate în data de 27 februarie a fiecărui an.

 

Art. 18. Patrimoniul

(1)   Materialele, echipamentele şi alte bunuri ale asociației pot fi folosite numai  de către membrii asociaţiei.

(2)   Bunurile pot fi folosite și pentru nevoi personale ale membrilor asociați̧ei, fără ca  aceștia  să  obțină  vreun  profit  din  activitățile  desfășurate,  dar  numai cu aprobarea Consiliului director.

(3)   Toți membrii ASD sunt obligați să întrețină materialele care le-au fost încredințate.

(4)   Veniturile obținute din desfășurarea proiectelor nu pot fi folosite decât pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației.

(5)   Patrimoniul ASD este administrat de către directorul departamentului Fundraising.

(6)   Pentru obligațiile pe care şi le asumă ASD, răspunderea se limitează la patrimoniul acesteia, fiind exclusă orice răspundere personală a membrilor.

(7)   Pentru mărirea patrimoniului său, ASD mai poate beneficia de:

a) donații, legate, subvenţii, sponsorizări, cotizații etc;

b) alte venituri conforme legii şi prezentului statut.

 

Art. 19. Dizolvarea şi lichidarea

(1)   ASD se dizolvă în următoarele cazuri:

a) De drept, în situațiile prevăzute de art. 55 lit. b, c şi d din O.G. nr. 26/2000;

b) Prin hotărârea judecătoriei, în situațiile prevăzute de art. 56 din O.G. nr 26/2000;

c) Prin hotărârea Adunării generale, adoptată cu o majoritate de 3/4.

(2)   Lichidarea se desfăşoară conform dispozițiilor art. 61-71, O.G. nr. 26/2000. În cazul dizolvării, bunurile rămase în urmă lichidării vor fi donate unei asociații similare a studenților din Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti sau, dacă nu există, Facultății de Drept a Universității din Bucureşti.

 

Art. 20. Societăţi comerciale

ASD poate înființa societăți comerciale conform art. 47 din O.G. nr. 26/2000 şi cu respectarea legislației în vigoare. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului ASD.

 

Art. 21. Modificarea statutului

Statutul ASD poate fi modificat prin hotărârea Adunării generale, cu o majoritate cumulativă de 2/3 din membrii activi prezenți și jumătate plus unu din membrii activi ASD, la propunerea Consiliului director, adoptată cu majoritate absolută, sau a 1/3 din membrii activi.

 

Art. 22. Regulamentul intern ASD

Regulamentul intern ASD se adoptă de Consiliul director cu majoritate absolută și poate fi modificat de Consiliul director cu majoritate absolută sau de Adunarea generală, la solicitarea unei pătrimi din membrii activi, cu majoritate simplă.

Până la adoptarea Regulamentului intern ASD, Consiliul director este mandatat să adopte, cu majoritate absolută, hotărâri privind aspectele la care se referă Regulamentul intern.

 

Art. 23. Definirea unor termeni

În sensul prezentului statut, se definesc:

a) Majoritatea simplă, ca votul favorabil a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la Adunarea generală, respective la ședințele celorlalte organe și structuri;

b) Majoritatea absolută, ca votul favorabil a jumătate plus unu din numărul membrilor Adunării generale, respective ale celorlalte organe și structuri;

c) Majoritatea calificată, ca orice altă majoritate mai ridicată decât majoritatea absolută (2/3, 3/4).

 

Statutul a fost adoptat la Adunarea generală din 15.03.2021 și numără 16 pagini.