Statutul Asociației Studenților În Drept

 

Membrii fondatori:

  • Constantinescu Corina-Ioana
  • Oroviceanu Cătălin-Mihail
  • Peligrad Octavian-Vlad

Au hotărât, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii cu modificările şi completările ulterioare („O.G. nr. 26/2000”) constituirea Asociaţiei „Asociația Studenților în Drept” (denumită în continuare „Asociaţia”), în condiţiile prevăzute în acest statut (denumit în continuare „Statutul”) și în actul constitutiv al Asociaţiei („Actul Constitutiv”):

Art. 1. Denumirea asociației

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, membrii fondatori au convenit să constituie Asociația „ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN DREPT”, denumită în continuare ASD conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 2027/02.11.2000 eliberată de Ministerul Justiției.


Art. 2. Sediul asociației

(1) ASD este persoană juridică română de drept privat, independentă și non-partizană, și are sediul în România, municipiul București, sectorul 5, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 3646, Facultatea de Drept, sala 0.04.

(2) În conformitate cu O.G. nr. 26/2000, Consiliul director poate hotărî, cu majoritate absolută, schimbarea sediului ASD.


Art. 3. Scopul/obiectul de activitate

(1) Asociația Studenților în Drept este asociația reprezentativă a studenților Facultății de Drept a Universității din București.

(2) Scopul propus a se realiza prin obiectul de activitate al ASD este de promovare a acțiunilor cultural-civile ale studenților din Facultatea de Drept a Universității din București, precum și de sprijinire și reprezentare a acestora pe toate planurile, în principal prin:

a) reprezentarea studenților Facultății de Drept a Universității din București, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor acestora, fără ca asociația să presteze ea însăși activitate de asistență juridică de specialitate, în conformitate cu prevederile Deciziei ICCJ pronunțate în Recursul în interesul legii nr. 15/2015;

b) participarea la programe de colaborare cultural-civile naționale și internaționale pentru studenți;

c) inițierea unor proiecte de promovare a valorilor culturale și civice;

d) organizarea desfășurării și/sau participării sale și a membrilor săi la conferințe, colocvii, seminare etc., atât cu caracter intern, cât și internațional, cu tematici ce se circumscriu scopului și obiectivelor prevăzute de prezentul Statut sau adiacente acestora;

e) promovarea activităților ce pot duce la afilierea ASD la organisme naționale sau internaționale de profil;

f) colaborarea cu cadrele didactice și conducerea Facultății de Drept a Universității din București pentru afirmarea valorilor juridice și a principiilor de drept;

g) stimularea, promovarea și cultivarea unor raporturi personale și instituționale cu studenții și a culturii calității;

h) dezvoltarea de proiecte și programe de tineret;

i) acțiuni cu caracter filantropic/caritabil;

j) organizarea de evenimente sociale/de divertisment pentru studenți;

k) alte acțiuni compatibile cu Statutul ASD sau complementare scopurilor expres indicate.

Art. 4. Durata

Durata de funcționare a ASD este pe termen nedeterminat (nelimitat).

Art. 5. Categorii de membri

(1) Asociația poate avea următoarele categorii de membri:

a) membri fondatori, enumerați la art. 1 al prezentului Statut;

b) membri activi;

c) membri inactivi;

d) membri de onoare, care pot fi persoane care s-au remarcat prin activitatea lor în cadrul/în sprijinul ASD. Pierderea calității de membru de onoare poate avea loc dacă acesta comite acțiuni care aduc atingere imaginii asociației. Acestora nu li se aplica prevederile art. 7, alin. (1), lit. c). Titlul de membru de onoare se acordă și se retrage prin hotărâre a Consiliului director, cu majoritate absolută, sau a Adunării generale, cu majoritate simplă.

(2) Noii membri ai Asociației Studenților de Drept dobândesc statutul de membru inactiv, în afara excepțiilor prevăzute de Statut și Regulamentul intern.

(3) Membrii asociației au drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul Statut și în Regulamentul intern al Asociației Studenților în Drept, în conformitate cu categoria de membru și cu gradul de implicare în activitățile asociației.

(4) Promovarea din categoria de membru inactiv în categoria de membru activ, precum și acordarea drepturilor în funcție de gradul de implicare în asociație, se face la propunerea directorului de departament, a Directorului general sau a Președintelui ASD, prin hotărârea Consiliului director, cu majoritate simplă, avându-se în vedere activitatea depusă în cadrul asociației.

(5) Retrogradarea din categoria de membru activ în categoria de membru inactiv se face la propunerea directorului de departament, a Directorului general sau a
Președintelui ASD, de către Consiliul director, prin hotărâre, cu majoritate simplă.

Art. 5^1 Promovarea și retrogradarea membrilor

(1) Promovarea și retrogradarea din categoriile de membri ai asociației și acordarea drepturilor și obligațiilor membrilor se realizează în baza unui sistem prevăzut în Regulamentul intern al asociației, avându-se în vedere activitatea desfășurată în ASD, în special implicarea în desfășurarea proiectelor departamentale sau interdepartamentale ale asociației, precum și participarea la ședințele departamentale și la Adunarea generală ASD.

(2) Fiecare departament al asociației stabilește, în limitele impuse de Regulamentul intern al asociației, modul concret de aplicare a sistemului de promovare și retrogradare.

(3) Consiliul director se asigură de compatibilitatea sistemelor stabilite la art. (1) și (2), și hotărăște promovarea, retrogradarea și acordarea drepturilor și obligațiilor, cu majoritate simplă.

Art. 6. Dobândirea calității de membru

(1) Poate deveni membru al asociației orice student al Facultății de Drept a Universității din București, indiferent de sex, naționalitate, credință religioasă, rasă, orientare sexuală sau alte criterii discriminatorii prevăzute în O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, dacă nu a suferit condamnări penale definitive pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este membru al altor organizații – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror scopuri și activități vin în contradicție cu scopurile asociației.

(2) Calitatea de membru ASD se dobândește prin intermediul stagiilor de recrutare anunțate public sau prin alte modalități stabilite de către Consiliul director, cu majoritate absolută.

(3) Calitatea de membru al asociației implică adeziunea deplină la Statutul Asociației și Regulamentul intern prin cerere scrisă.


Art. 7. Pierderea calității de membru

(1) Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

a) retragerea membrului;

b) excluderea membrului din asociație, prin hotărâre motivată a Consiliului director, adoptată cu majoritate absolută, la propunerea directorului de departament, a Directorului general sau a Președintelui ASD, în conformitate cu alin. (2) al prezentului articol, membrul în cauză fiind anunțat în prealabil și invitat la o ședință a Consiliului director, în cazurile prevăzute la lit. a)-g) și i) pentru a-și exercita dreptul de apărare;

c) încetarea calității de student al Facultății de Drept a Universității din București;

d) dizolvarea asociației;

e) alte cazuri conforme Statutului.

(2) Membrii ASD sunt excluși dacă:

a) nu respectă Statutul și regulamentele interne ale ASD;

b) aduc atingere imaginii ASD prin comportament neadecvat;

c) aduc atingere integrității morale și/sau fizice a membrilor asociației;

d) comit fraude în dauna asociației;

e) se servesc de titulatura sau de patrimoniul social în folosul personal, străin intereselor asociației;

f) nu respectă în mod repetat sarcinile încredințate sau deciziile adoptate;

g) stânjenesc sau împiedică buna desfășurare a activităților asociației;

h) nu îndeplinesc criteriile minime de implicare, în conformitate cu Statutul, Regulamentul intern sau alte documente ale asociației;

i) în orice alte cazuri prevăzute de prezentul Statut/Regulament intern.


Art. 8. Drepturile membrilor Drepturile membrilor ASD sunt:

a) dreptul de a participa la acțiunile și adunările ASD;

b) dreptul de a participa la dezbaterea oricăror probleme aflate pe agenda de lucru a Adunării generale a asociației;

c) dreptul la informare privind proiectele ASD;

d) dreptul de a participa la toate acțiunile asociației

e) dreptul de vot în cadrul structurii ASD, în condițiile prevăzute în Statut și de regulamentele interne;

f) dreptul de a coordona proiectele asociației, în condițiile regulamentului

g) dreptul de a beneficia de programele asociației, în condițiile regulamentului;

h) dreptul de a colabora la publicațiile asociației;

i) dreptul de a se retrage din ASD;

j) alte drepturi conferite de Statut și regulamentele interne.

Art. 9. Obligațiile membrilor Obligațiile membrilor ASD sunt:

a) să respecte Statutul și regulamentele asociației;

b) să înștiințeze Consiliul director imediat ce observă existența unor nereguli, abateri sau orice activități/persoane care dăunează activității asociației, imaginii și/sau prestigiului ASD;

c) să mențină ordinea și curățenia în sediul asociației și în locurile de desfășurare a ședințelor/activităților;

d) să se prezinte la întâlnirile la care este convocat și să respecte hotărârile luate de asociație;

e) să nu folosească statutul de membru ASD pentru a se disculpa de obligațiile universitare;

f) să nu strângă fonduri și foloase materiale personale în numele ASD;

g) să nu prejudicieze în niciun fel ASD;

h) să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile de bună-credință și să nu lezeze drepturile și interesele membrilor ASD.

Art. 10. Organele asociației

(1) Organele interne și structurile funcționale ale asociației sunt:

a) Adunarea generală, organul de conducere al asociației;

b) Consiliul director, organul de administrare al asociației, format din Președinte, Vicepreședinte, Director general, Secretar general, Directorii de departamente și Reprezentanții studenților – Reprezentanții în Consiliul Facultății, Reprezentanții în Senatul Universității din București și Reprezentanții de serie (denumiți în continuare „Reprezentanții studenților”), care acceptă participarea în Consiliul director, la invitația acestuia.

c) Comisia de cenzori, organul de control al asociației.

d) Departamentul, structură funcțională internă stabilită în raport cu obiectul de activitate.

e) Consiliul de Coordonare, format din Președinte, Vicepreședinte, Director general, Secretar general, cu rol în coordonarea operativă a asociației și a punerii în aplicare a hotărârilor Adunării generale și a Consiliului director.

f) Comisii înființate de Consiliul director și care funcționează în baza unui regulament propriu.

(2) La nivelul departamentului, conducerea este asigurată de:

a) directorul de departament;

b) 1-5 directori adjuncți, cu atribuții specifice trasate de departament, respectiv de directorul de departament, și care preiau atribuțiile directorului, prin delegare. Numărul lor și împărțirea portofoliilor se decide de îndată după alegerea noului director al departamentului, de către acesta, cu acordul Consiliului director. În măsura în care o astfel de decizie nu este prezentată Consiliului director până la prima ședință a departamentului condusă de noul director, se prezumă păstrarea structurii din mandatul anterior.

c) secretarul de departament, care întocmește procesele-verbale de la ședințele departamentului și colaborează cu Secretarul general.

d) alte funcții introduse în organigrama departamentului, prin hotărârea Consiliului director, adoptată cu majoritate absolută.

(3) Pentru funcțiile de Vicepreședinte, Director general, Secretar general și Directori de departament se organizează anual o Adunare generală în cadrul căreia aceștia sunt aleși în conformitate cu Regulamentul de alegeri interne.

(4) Președintele ASD este Președintele Studenților Facultății de Drept, ales de către studenții Facultății de Drept a Universității din București, în condițiile prevăzute de Regulamentul de alegeri interne al Universității din București și de Metodologia de alegeri la nivelul Facultății de Drept, fiind validat de Adunarea generală. Reprezentanții studenților sunt aleși de studenții Facultății de Drept a Universității din București. Ei sunt numiți în Consiliul director ASD în urma validării Adunării generale, prin vot secret. Reprezentanții studenților nu pot fi numiți fără votul Adunării generale.

(5) Vicepreședintele, Directorul general și Secretarul general pot fi destituiți la propunerea motivată a 1/3 dintre membrii activi ASD sau a Consiliului director, cu majoritate absolută, convocându-se o Adunare generală și votându-se demiterea lor de către 50%+1 dintre membrii activi prezenți la Adunarea generală. Cvorumul pentru Adunarea generală în cauză este de 33%+1 din electori.

(6) Directorul de departament poate fi destituit la propunerea motivată a 1/3 dintre membrii activi ai departamentului sau a Consiliului de Coordonare, cu unanimitate, convocându-se o Adunare generală și votându-se demiterea sa de către 50%+1 dintre membrii activi ai departamentului prezenți la Adunarea generală. Adițional, în circumstanțe justificate, Consiliul de Coordonare, cu unanimitate, poate suspenda, pentru maximum 15 zile, mandatul directorului, până la ședința Adunării generale. Cvorumul pentru Adunarea generală în cauză este de 33%+1 din electori.

(7) Consiliul director, cu majoritate absolută, sau Adunarea generală, cu majoritate simplă, adoptă Regulamentul de alegeri interne ce detaliază procedura alegerii, validării sau revocării membrilor Consiliului director, ai Comisiei de cenzori și a altor funcții de coordonare din cadrul ASD. În circumstanțe justificate, procesul de alegere/validare se poate desfășura prin mijloace la distanță, pe o platformă ce asigură secretul votului.

Art. 11. Adunarea generală

(1) Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor activi înscriși în asociație; membrii inactivi participă la ședințele Adunării generale, având drepturile prevăzute în Regulamentul intern.

(2) Adunarea generală are următoarele atribuții:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației, printr-un document programatic revizuit cel puțin anual, care cuprinde în mod obligatoriu activități specifice, persoanele responsabile de implementarea acestora și termenele limită;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director

d) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de cenzori;

e) aprobarea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

f) înființarea de filiale;

g) modificarea Statutului și Regulamentului intern;

h) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

i) hotărârea afilierii/dezafilierii la organisme naționale sau internaționale de profil, cum ar fi federațiile studențești. Prin excepție, în circumstanțe justificate, Consiliul director poate hotărî înființarea/afilierea/dezafilierea, urmând ca respectiva hotărâre să fie supusă obligatoriu aprobării Adunării generale la ședința imediat următoare a acesteia;

j) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

(3) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an. Adunarea generală poate fi convocată la solicitarea Președintelui ASD, a 1/3 din membrii Consiliului director, a Comisiei de cenzori sau a 1/4 dintre membrii activi ASD. Convocarea se face cu minimum 5 zile înainte de întrunire.

(4) În situații justificate, motivate de Președintele ASD, Adunarea generală poate fi convocată și cu minimum 3 zile înainte de întrunire, atunci când Adunarea generală are loc în format fizic, și minimum 24 de ore înainte de întrunire, atunci când Adunarea generală are loc prin mijloace la distanță. Convocarea unei Adunări generale în conformitate cu prezentul articol se poate face doar de către Președintele ASD și doar cu acordul Consiliului director. Termenul pe zile prevăzut la alin. (3) și (4) include atât ziua convocării, cât și ziua Adunării generale, iar termenul pe ore începe să curgă de la momentul convocării.

(5) În cazul convocării Adunării generale a membrilor asociației, Consiliul director are obligația de a propune o ordine de zi, care să cuprindă problemele asociației. Ședințele Adunării generale sunt prezidate de către Președintele ASD, iar în lipsa acestuia, în ordine, de către Vicepreședinte, Director general sau Secretar general.

(6) La începutul ședinței oricare membru al asociației poate propune noi subiecte pe ordinea de zi, după care ordinea de zi se aprobă prin vot deschis.

(7) Adunarea generală funcționează în condițiile unui cvorum de o treime din membrii ASD cu drept de vot. Dacă cvorumul nu se întrunește, Adunarea generală se organizează în ziua următoare, în condițiile unui cvorum de 15% + 1. La ședință au dreptul să participe toți membrii asociației, indiferent de calitatea de membru, precum și alte persoane invitate de Președinte sau de Consiliul director, cu majoritate simplă. La ședințele convocate în format fizic, membrii pot participa, din motive justificate, în condițiile stabilite de Consiliul director, cu majoritate absolută sau de Adunarea generală, cu majoritate simplă, și în format online, aceștia bucurându-se de toate drepturile aferente și fiind incluși în cvorumul de prezență.

(8) Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, în cazul în care Statutul sau reglementările în vigoare incidente nu prevăd o majoritate diferită. Rezultatele se înscriu în procesul-verbal al ședinței, întocmit și contrasemnat de către Secretarul general.

(9) Mandatarea unui membru ASD de către alt membru ASD spre a-l reprezenta și a vota, în numele și pe seama sa, în cadrul Adunării generale ASD, este permisă numai cu acordul și în condițiile stabilite de Consiliul director, cu majoritate absolută, sau de Adunarea generală, cu majoritate simplă.

(10) În situații excepționale, justificate prin convocare, dacă Adunarea generală nu poate avea loc în mod fizic din motive precum instituirea stării de urgență, a stării de alertă, a stării de asediu sau a altei reglementări legale care instituie o limitare asupra deplasării pe teritoriul României sau a numărului maxim de persoane ce pot participa la o adunare publică, în circumstanțele în care urgența adoptării unei hotărâri o impune ori în perioada în care nu se desfășoară activitate didactică cu studenții la Facultatea de Drept a Universității din București, Președintele ASD, cu acordul Consiliului director, poate convoca Adunarea generală prin mijloace la distanță. Modalitatea procedurală de desfășurare se stabilește de Consiliul director, prin hotărâre, și se comunică cu minimum 24 de ore înaintea Adunării generale. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(11) Votul în Adunarea generală este deschis, cu excepția votului pentru alegerea/revocarea unor membri în/din funcții, care este secret. De asemenea, Adunarea generală poate hotărî, cu majoritate simplă, ca votul pe un anumit subiect să fie secret.

(12) Hotărârile Adunării generale sunt valabile și opozabile terților sub semnătura Președintelui ASD sau a înlocuitorului legal al acestuia, fără a fi nevoie pentru validitate sau opozabilitate de semnăturile fizice ale tuturor membrilor. Se recunoaște validitatea și opozabilitatea semnăturilor electronice simple (ex: Adobe PDF sign), sub rezerva confirmării validității acestora de către Secretarul general și de către Președintele ASD.

(13) Atunci când Adunarea generală se desfășoară la distanță prin mijloace nesincrone, se consideră valid și votul organizat prin transmiterea propunerii supuse votului cu minimum 24 de ore înainte, urmată de o perioadă de minimum 4 ore în care membrii își pot exprima opoziția față de propunere. Dacă cel puțin un membru activ și-a exprimat opoziția față de propunere, este obligatorie organizarea unei sesiuni în care membrii să voteze în mod expres (da/nu/abținere). Dacă, în intervalul de minimum 4 ore, niciun membru activ nu-și exprimă opoziția față de propunere, propunerea se consideră adoptată.

(14) Consiliul director, cu majoritate absolută, sau Adunarea generală, cu majoritate simplă, stabilesc platformele electronice, disponibile tuturor membrilor asociației, prin care ședințele de vot electronic pot fi organizate în mod uzual.


Art. 12. Consiliul director

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

(2) Din Consiliul director ASD nu pot face parte membrii altor organizații studențești din Facultatea de Drept a Universității din București sau membrii partidelor politice ori ai organizațiilor de tineret ale partidelor politice.

(3) În exercitarea competenței sale, Consiliul director:

a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară și proiectul programelor asociației;

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației;

d) adoptă modificări ale regulamentelor asociației;

e) aprobă înscrierea în asociație a noilor membri;

f) poate dispune, în mod proporțional, sancțiuni membrilor;

g) exercită orice alte dispoziții prevăzute în Statut sau în regulamentele interne.

(4) Consiliul director se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie, de către Președintele ASD sau la solicitarea a 1/3 din membrii săi.

(5) Ordinea de zi pentru ședință se anunță cu cel puțin 6 ore înaintea începerii ședinței de către Președintele ASD. La propunerile membrilor asociației sau a membrilor Consiliului director mai pot fi adăugate și alte subiecte pe ordinea de zi. Ordinea de zi se adoptă la începutul ședinței prin vot deschis. În timpul ședinței, cu majoritate absolută, se poate suplimenta ordinea de zi sau se poate hotărî amânarea dezbaterii unor puncte.

(6) Fiecare punct de pe ordinea de zi se discută, după care se votează de către membrii Consiliului director, iar hotărârile (rezultatele votului) sunt consemnate de către Secretarul general în procesul-verbal al ședinței. Votul în Consiliul director este deschis. Se trece apoi la următorul punct de pe ordinea de zi, până la epuizarea acestora. Când toate subiectele de pe ordinea de zi au fost epuizate, Președintele declară ședința închisă.

(7) Procesul-verbal al ședinței Consiliului director se aduce la cunoștință membrilor de către Secretarul general ASD prin intermediul platformelor electronice stabilite conform art. 11 alin. (14) în maximum 7 zile de la încheierea ședinței. Procesul-verbal se aprobă de Consiliul director înainte de a fi comunicat membrilor ASD.

(8) Consiliul director funcționează în condițiile unui cvorum de 50%+1. Hotărârile se adoptă prin vot, cu majoritate simplă, în afară de situațiile în care Statutul sau Regulamentul dispune altfel.

(9) Mandatarea unui membru al Consiliului director de către alt membru al Consiliului director spre a-l reprezenta și a vota, în numele și pe seama sa, în cadrul ședinței este permisă numai cu acordul și în condițiile stabilite de Consiliul director, prin hotărâre, adoptată cu majoritate simplă. În caz de imposibilitate de prezentare la ședință, directorii de departament pot fi reprezentați de un director adjunct, cu drept de vot, cu acordul Consiliului director.

(10) În caz de vacanță a unui post sau de imposibilitate obiectivă de exercitare a acestuia, la Adunarea generală imediat următoare se organizează alegeri pentru respectiva poziție. În cazul în care o funcție este vacantă, Președintele ASD își poate asuma exercitarea interimară a acesteia și poate delega respectivele atribuții, cu acordul Consiliului director. Prin excepție, în cazul vacanței funcției de director de departament, interimatul se poate asigura și de unul dintre directorii adjuncți, după validarea acestuia ca director-interimar de către Consiliul director, prin hotărâre.

(11) Membrii Consiliului de Coordonare prezintă semestrial un raport de activitate Adunării generale, iar directorii de departament prezintă semestrial un raport de activitate departamentului în cadrul unei ședințe a acestuia sau în plenul Adunării generale. Prin Regulamentul intern poate fi stabilită o procedură de validare/invalidare a raportului și, pe cale de consecință, a demiterii persoanei căreia i-a fost invalidat raportul de activitate.

(12) Mandatul Consiliului director este de un an și încetează la data numirii noului Consiliu director.

(13) În situații justificate, Președintele ASD sau 1/3 din membrii Consiliului director pot convoca ședința Consiliului director prin mijloace la distanță. Modalitatea procedurală de desfășurare se stabilește de Președintele ASD și se comunică cu minimum 6 ore înaintea ședinței Consiliului director. La ședințele convocate în format fizic, membrii Consiliului director pot participa, din motive justificate, și în format online, aceștia bucurându-se de toate drepturile aferente și fiind incluși în cvorumul de prezență.

(14) În circumstanțe justificate, Președintele ASD sau 1/3 din membrii Consiliului director pot solicita votarea de îndată a unui proiect de hotărâre, fără dezbatere, prin mijloace la distanță/față în față. Modalitatea procedurală de desfășurare se stabilește de Președintele ASD.

(15) Hotărârile Consiliului director sunt valabile și opozabile terților sub semnătura Președintelui ASD sau a înlocuitorului legal al acestuia, fără a fi nevoie pentru opozabilitate de semnăturile fizice ale tuturor membrilor. Se recunoaște validitatea și opozabilitatea semnăturilor electronice simple (ex: Adobe PDF sign), sub rezerva confirmării validității acestora de către Secretarul general și de către Președintele ASD.

(16) La ședințele Consiliului director pot lua parte și alte persoane, integral sau doar pentru unele puncte de pe ordinea de zi, la invitația Președintelui ASD sau a Consiliului director, adoptată cu majoritate simplă. Prin Regulamentul intern pot fi stabiliți invitați permanenți la ședințele Consiliului director ASD. Președintele ASD din anul universitar imediat anterior este invitat permanent ședințele Consiliului director ASD, fără drept de vot, cu excepția situației în care Adunarea generală, cu majoritate simplă, hotărăște diferit.

Art. 13. Componența Consiliului director

(1) Președintele ASD are o serie de atribuții interne și externe. I. Atribuțiile interne ale Președintelui ASD includ:

a) Coordonarea activității ASD;

b) Convocarea și prezidarea Adunării generale ASD;

c) Convocarea și prezidarea ședințelor Consiliului director ASD;

d) Stabilirea direcțiilor și a strategiilor de dezvoltare a ASD;

e) Stabilirea strategiei de atragere a partenerilor ASD;

f) Alcătuirea planului anual de activitate;

g) Medierea legăturii între departamente și ceilalți membri ai Consiliului director;

h) Semnarea actelor asociației;

i) Aprobarea transferurilor în cadrul asociației, cu avizul consultativ al directorilor în cauză și avizul conform al Directorului general;

j) Exercitarea oricăror alte atribuții între ședințele Adunării generale/Consiliului director.

II. Atribuțiile externe ale Președintelui ASD includ:

a) Reprezentarea legală, Președintele ASD este reprezentantul legal al ASD, încheie acte juridice în numele și pe seama ASD și reprezintă ASD în raport cu terții, având drept de semnătură și ștampilă în numele ASD, pe care îl poate delega expres;

b) Reprezentarea în raport cu organismele naționale sau internaționale de profil, cum ar fi federațiile studențești;

c) Reprezentarea în Consiliul Facultății de Drept;

d) Reprezentarea în raport cu mass-media.

(2) Vicepreședintele ASD are ca atribuții:

a) Menținerea legăturii între Consiliul director și membrii ASD prin diferite modalități, inclusiv prin realizarea unor rapoarte de informare/chestionare de feedback;

b) Coordonarea Consiliului director și vegherea asupra respectării liniilor directoare ale ASD, alături de Consiliul de Coordonare;

c) Formarea profesională a membrilor ASD și coordonarea activităților întreprinse de aceștia în calitate de reprezentanți ai asociației;

d) Asigurarea interimatului funcției de Președinte, în cazurile în care acesta nu poate fi prezent, în caz de vacanță a funcției ori în caz de delegare a atribuțiilor;

e) Întreținerea relației cu prodecanii facultății;

f) Reprezentarea intereselor ASD în raport cu organismele naționale sau internaționale de profil, cum ar fi federațiile studențești, și colaborarea cu reprezentanții acestora în vederea realizării obiectivelor comune și/sau a activităților la care asociația se angajează.

(3) Directorul general are următoarele atribuții:

a) Conduce, controlează și coordonează operativ activitatea directorilor de departament și vine în sprijinul acestora atunci când este necesar;

b) Stabilește, împreună cu directorii de departament și cu Președintele ASD direcții și strategii de dezvoltare pentru fiecare departament;

c) Monitorizează gradul de realizare a obiectivelor departamentelor;

d) Stabilește, împreună cu directorii de departamente, lunar, calendarul activităților asociației;

e) Elaborează rapoarte cu privire la activitatea ASD;

f) Asigură interimatul funcției de Președinte, în cazurile în care nici acesta, nici Vicepreședintele nu pot fi prezenți, în caz de vacanță a ambelor funcții ori în caz de delegare a atribuțiilor.

(4) Secretarul general ASD are următoarele atribuții:

a) Întocmește și administrează registrul actelor asociației;

b) Administrează arhiva asociației;

c) Întocmește procesele-verbale de la Adunările generale și ședințele Consiliului director;

d) Administrează bazele de date ASD;

e) Colaborează cu secretarii de departamente;

f) Înregistrează orice cerere în registrul/arhiva asociației, inclusiv cererile de transfer interdepartamental și cererile de renunțare la calitatea de membru ASD;

g) Cu acordul și semnătura Președintelui ASD, eliberează adeverințe în numele asociației, inclusiv cele prin care se atestă calitatea de membru ASD într-o perioadă determinată;

h) Elaborează contractele de voluntariat și certificatele de voluntariat;

i) Aduce la zi a situației legale a ASD;

j) Asigură interimatul funcției de Președinte, în cazurile în care nici acesta, nici Vicepreședintele, nici Directorul general nu pot fi prezenți, în caz de vacanță a celor 3 funcții ori în caz de delegare a atribuțiilor.

(5) Directorul de departament:

a) Convoacă ședințele departamentului, pe care le prezidează;

b) Coordonează activitățile departamentului și pe cele ale coordonatorilor de proiect din cadrul departamentului;
c) Asigură realizarea strategiilor de dezvoltare;

d) Poate delega sarcini directorului adjunct;

e) Reprezintă departamentul în relațiile cu terții.

(6) Reprezentanții studenților asigură apărarea intereselor grupului de studenți de care au fost aleși.

Art. 14. Secretariatul

(1) Secretariatul asigură buna desfășurare a activității asociației în plan administrativ, sub coordonarea Secretarului general.

(2) Secretariatul este alcătuit din Secretarul general și secretarii departamentelor. La ședințele Secretariatului general poate participa și Președintele ASD.

(3) Secretariatul general se întrunește obligatoriu cel puțin o dată pe semestru, la convocarea Secretarului general.

(4) În exercitarea competenței sale, Secretariatul:

a) gestionează bazele de date ASD;

b) gestionează evidențele de activitate;

c) gestionează semnarea contractelor de voluntariat;

d) elaborează proceduri și soluții eficiente privind aspectele de natură administrativă;

e) îndeplinește orice alte atribuții administrative compatibile cu scopul structurii

(5) Mandatul Secretariatului încetează la data încetării mandatului Consiliului director.

Art. 15. Comisia de cenzori

(1) Controlul financiar intern se exercită de către o comisie de 3 cenzori, dintre care doi membri ai comisiei sunt membri activi ai ASD la momentul alegerii și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul de alegeri interne.

(2) Unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, dacă legea solicită expres acest lucru prin raportare la numărul de membri ASD. Contabilul autorizat sau expert contabil se propune de către Președintele ASD și se validează de către Adunarea generală.

(3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) În realizarea competenței sale comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale;

c) poate participa la ședințele Consiliului director, fără drept de vot;

d) poate convoca, cu majoritate, Adunarea generală, în legătură cu atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 16. Structura Asociației Studenților în Drept

(1) Asociația Studenților în Drept este organizată în 7 departamente.

(2) Departamentele sunt Academic, Activități sociale, Fundraising, Marketing & PR, Practică juridică, Relații externe, Resurse umane.

(3) Departamentul Academic organizează conferințe, șuete culturale, procese simulate și alte activități de natură academică.

(4) Departamentul Activități sociale organizează activități informale pentru studenți.

(5) Departamentul Marketing & PR are ca obiect de activitate realizarea imaginii Asociației Studenților în Drept, dar și constituirea de publicații anuale destinate studenților.

(6) Departamentul Fundraising atrage sponsorizări pentru activitățile asociației.

(7) Departamentul Practică juridică organizează stagii de practică pentru studenți, alături de proiecte destinate nevoilor profesionale ale studenților.

(8) Departamentul Relații externe se ocupă cu schimburile de experiență între studenți, menține legăturile cu celelalte centre universitare și asociații partenere, oferă oportunități elevilor care doresc să studieze la Facultatea de Drept a Universității din București.

(9) Departamentul Resurse umane organizează stagiile de recrutare ale Asociației Studenților în Drept și are ca misiune formarea continuă a membrilor asociației.

Art. 17. Activitatea Asociației Studenților în Drept pe 27 februarie

În memoria colegei noastre, Teodora Tudose, Asociația Studenților în Drept nu va desfășura nicio activitate în data de 27 februarie a fiecărui an.

Art. 18. Patrimoniul

(1) Materialele, echipamentele și alte bunuri ale asociației pot fi folosite numai de către membrii asociației. ̧

(2) Bunurile pot fi folosite și pentru nevoi personale ale membrilor asociației, ̧ fără ca aceștia să obțină vreun profit din activitățile desfășurate, dar numai cu aprobarea Consiliului director.

(3) Toți membrii ASD sunt obligați să întrețină materialele care le-au fost încredințate.

(4) Veniturile obținute din desfășurarea proiectelor nu pot fi folosite decât pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației.

(5) Patrimoniul ASD este administrat de către directorul departamentului Fundraising, în condițiile prevăzute în Regulamentul intern.

(6) Pentru obligațiile pe care și le asumă ASD, răspunderea se limitează la patrimoniul acesteia, fiind exclusă orice răspundere personală a membrilor.

(7) Pentru mărirea patrimoniului său, ASD mai poate beneficia de:

a) donații, legate, subvenții, sponsorizări, cotizații etc;

b) alte venituri conforme legii și prezentului Statut.

Art. 19. Dizolvarea și lichidarea

(1) ASD se dizolvă în următoarele cazuri:

a) De drept, în situațiile prevăzute de art. 55 lit. b), c) și d) din O.G. nr. 26/2000;

b) Prin hotărârea judecătoriei, în situațiile prevăzute de art. 56 din O.G. nr.
26/2000;

c) Prin hotărârea Adunării generale, adoptată cu o majoritate de 3/4.

(2) Lichidarea se desfășoară conform dispozițiilor art. 61-71, O.G. nr. 26/2000. În cazul dizolvării, bunurile rămase în urmă lichidării vor fi donate unei asociații similare a studenților din Facultatea de Drept a Universității din București sau, dacă nu există, Facultății de Drept a Universității din București.

Art. 20. Societăți comerciale

ASD poate înființa societăți comerciale conform art. 47 din O.G. nr. 26/2000 și cu respectarea legislației în vigoare. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului ASD.

Art. 21. Modificarea Statutului

Statutul ASD poate fi modificat prin hotărârea Adunării generale, cu o majoritate cumulativă de 2/3 din membrii activi prezenți și 1/2+1 din membrii activi ASD, la propunerea Consiliului director, adoptată cu majoritate absolută, sau a 1/3 din membrii activi ASD.

Art. 22. Regulamentul intern ASD

Regulamentul intern ASD se adoptă de Consiliul director cu majoritate absolută și poate fi modificat de Consiliul director cu majoritate absolută sau de Adunarea generală, la solicitarea unei pătrimi din membrii activi, cu majoritate simplă.

Art. 23. Definirea unor termeni

În sensul prezentului Statut, se definesc:

a) Majoritatea simplă, ca votul favorabil a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la Adunarea generală, respective la ședințele celorlalte organe și structuri;

b) Majoritatea absolută, ca votul favorabil a jumătate plus unu din numărul membrilor Adunării generale, respectiv al celorlalte organe și structuri;

c) Majoritatea calificată, ca orice altă majoritate mai ridicată decât majoritatea absolută (2/3, 3/4).

Statutul a fost adoptat la Adunarea generală din 01.04.2022 și numără 17 pagini.