Metodologie de organizare și desfășurare a alegerilor studenţilor reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti

Prezenta Metodologie s-a elaborat de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 (Legea educaţiei naţionale), publicate în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Partea I şi cu celelalte acte normative incidente în vigoare.

Art. 1. Scopul Metodologiei

(1) Metodologia s-a întocmit pentru organizarea alegerii unui student senator – membru în Senatul Universității din București pentru anul universitar 2019-2020 în urma vacantării unui loc după organizarea primei sesiuni de alegeri.

(2) Scopul metodologiei este de a asigura o reglementare coerentă şi eficientă a desfăşurării procesului electoral, precum și de a oferi cadrul pentru cunoaşterea personală a candidaţilor de către electori şi pentru dialogul direct între candidaţi şi electori.

Art. 2. Tipul votului

(1) Studentul senator va fi ales prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Art. 3. Calendarul alegerilor

(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 5-9 noiembrie 2019, la adresa [email protected]. Orice candidatură depusă începând cu data de 10 noiembrie, ora 00:00 nu va fi luată în considerare.

(2) Campania electorală a candidaţilor se va desfăşura în perioada 10 – 12 noiembrie. Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 13 noiembrie 2019, în intervalul orar 09:00 – 19:00.

(3) Rezultatul votului se va anunţă în maximum 6 ore de la închiderea urnelor de vot.

(4) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de o treime plus +1 din totalul studenţilor electori, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 14 noiembrie 2019, în intervalul orar 08:50 – 19:10.  Prin decizie motivată, Comisia electorală poate prelungi intervalul orar de desfășurare a turului II sau a tururilor următoare. Alegerile din al doilea tur de alegeri sunt valabile dacă se prezintă la vot cel putin 15%+1 din totalul studenților electori.

(5) În cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin, în cadrul acestuia vor participa primii doi candidați, în ordinea voturilor exprimate în turul I.

(6) În cazul în care la al doilea tur de alegeri nu se va îndeplini cvorumul de prezență sau cvorumul de vot, se va organiza turul al treilea de alegeri în data de 15 noiembrie 2019, în intervalul orar 08:50 – 19:10, respectând cvorumul de prezență de la turul al doilea.

Art. 4. Campania electorală

(1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, de a împărţi flyere şi de a lipi afişe.

(2) Este interzisă anticampania.

(3) Prin “anticampanie” se înţelege orice informaţie oferită de către un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise, pe grupurile on-line ale anilor sau pe site-ul asociaţiei reprezentative, cât şi prin mijloace grafice, care depăşesc sfera propriei persoane şi vizează unul sau mai mulţi candidaţi, indiferent dacă sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie sau dacă informaţiile privitoare la aceştia sunt sau nu adevărate.

(4) Chiar şi în perioada menţionată la art. 4, alin. (2), este interzisă orice formă de campanie pe grupurile de an, grupurile de serie sau orice alte grupuri constituite în folosul studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, indiferent de platforma online pe care sunt create ori de administratorul acestora. De asemenea, este interzisă campania pe pagina Asociației Studenților în Drept.

(5) Este interzisă postarea de link-uri pe paginile enumerate la art. 5, alin. (4) care să redirecţioneze la o adresă unde se face promovare electorală unui candidat.

(6) Prin excepţie de la alin. (4) și alin. (5), este permis candidaţilor să expedieze un mesaj pe platforma Facebook, pe grupurile corespunzătoare poziției de reprezentare pentru care candidează, în perioada prevăzută la art. 4, alin. (2), în vederea promovării candidaturii către studenţii alegători de pe un cont de Facebook pe care îl vor aduce la cunoştinţă Comisiei Electorale la momentul depunerii candidaturii. Dispoziţiile art. 5, alin. (2) şi (3) rămân aplicabile.

(7) Este interzisă campania în afara perioadei menţionate la art. 4, alin. (2).

(8) Este interzisă asocierea imaginii candidatului cu orice organizație care are legătură directă cu studenții Facultății de Drept. Nu reprezintă asociere a imaginii menționarea de candidat a poziției avute și a demersurilor întreprinse. Nerespectarea acestei prevederi atrage eliminarea candidaturii.

Art. 5. Condiţii de validitate ale candidaţilor

(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa [email protected] în perioada 5-9 noiembrie.

(2) Pentru calitatea de student senator poate candida orice student al Facultății de Drept.

(3) Cererea de candidatură va include toate datele personale ale candidatului (anul de studiu, grupa, formă de învăţământ, serie și număr CI, domiciliu), precum şi funcţia pentru care studentul candidează.

(4) Separat, studentul va formulă o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionează faptul că nu încalcă niciuna dintre condiţiile regulamentului, că a luat la cunoştinţă de prezenta metodologie și că este de acord cu prelucrarea datelor personale menționate la alin. (3) în vederea procesării candidaturii.

(5) Documentele transmise electronic nu sunt valabile dacă nu prezintă semnătura fizică a candidatului. Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea candidaturii.

Art. 6. Comisia electorală

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul facultăţii este compusă din câte un student pentru fiecare ciclu de studii şi doi reprezentanţi ai ASD. Componența comisiei electorale este avizată de decanul facultăţii.

(2) Comisia va fi supervizată de un prodecan, ce va avea calitatea de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.

(3) Alături de membrii comisiei, pot participa şi persoane desemnate de candidaţi pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în procesul electoral.

Art. 7. Mandatul aleşilor

(1) Mandatul este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult trei ori, conform Cartei Universitare.

(2) Mandatul începe din ziua validării alegerilor de către Senatul Universității din București.

Art. 8. Organizarea votului

(1) Se va organiza un singur punct de votare în incinta Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, în fața Aulei Magna.

(2) Fiecare student va primi un buletin de vot pe care vor fi înscrise numele candidaţilor. Buletinul de vot se va înmâna după verificarea carnetului de student/legitimaţiei de student/cărții de identitate şi semnarea listei de prezenţă la vot.

(3) Orice alegător va putea alege un candidat de pe buletinul de vot.

(4) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei Electorale sub supravegherea prodecanului observator.

(5) Va fi declarată aleasă persoana care va întruni majoritatea voturilor eprimate.

(6) Accesul candidaţilor în sala unde se vor număra voturile este strict interzis până la finalizarea procedurilor.

(7) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, respectiv Senatului Universităţii din Bucureşti, pentru validarea alegerilor.

Art. 9. Sancţiuni

(1) Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezenta Metodologie de către candidaţi atrage eliminarea candidaturii persoanei în cauză.

(2) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral sau care constată neregularități vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei Electorale în termen de 2 zile de la data constatării acestei stări, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare. Orice sesizare depusă după această dată, respectiv orice sesizare depusă la alte organe din cadrul Facultăţii de Drept sau ale Universităţii din Bucureşti nu va fi luată în considerare de Comisia Electorală.

Art. 10. Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Pentru a asigura o aplicare și interpretare unitară a prezenţei Metodologii tururor candidaţilor, aceştia vor putea solicită în scris sau prin e-mail la adresa [email protected], lămuriri, explicaţii sau interpretări ale articolelor prezentei Metodologii.

(2) Prezenţa Metodologie intră în vigoare în data de 04.11.2019.

(3) De la data intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru studenții reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

(4) Prezenţa Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.